De nyeste Registreringer i netstol.dk / Slægts Historie
Slægts Historie

De nyeste Registreringer


Der er ikke valgt en person. Derfor vises de 50 nyeste registreringer/opdateringer.

Jørgen Jensen på Gamle Carlsberg
01/05 1898: Artikel i Gamle Carlsberg, København

Reg.Id.:583
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Jørgen Jensen (1867-1950) var op til maj 1898 på Gamle Carlsberg. Han boede og arbejde der samtidig med Andreas Olsen, som i 1959, på opfordring, skildrede forholdene på Gamle Carlsberg.
Det er Andreas Olsens skildring, som blev gengivet i Carlsbergs undervisningsmateriale Gamle Carlsberg – Fra Haandværk Til Stordrift, der - blandt andet fra samme materiale - gengives i den vedhæftede fil (linket ovenfor).
Ellen Marie Larsen (Ugift mor), tjenetyende hos Jens Peder Nielsen
01/02 1906: Folketælling i Alsønderup Sogn, Strø H., Frederiksborg A.

Reg.Id.:582
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger

Kolonner / Rubrikker:

 • Rubrik 1: Byens eller stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes osv. Matr.-Nr.
 • Rubrik 2: Familiens Løbenumre
  Som "Familie" tages også enlig boende, men ikke Logerende.
  Foran midlertidig nærværende sættes N (jævnfør Reglerne 2. og 3.)
 • Rubrik 3: Samtlige Personers Navn. (ogsaa Fornavn).
  Ved Børn, endnu uden Havn, sættes "Dreng" eller "Pige".
  Midlertidig fraværende Personer opføres ikke paa Skemaets Bagside
 • Rubrik 4: Kønnet Mandkøn (M) Kvindekøn (K)
 • Rubrik 5: Fødselsdag og Fødselsaar
 • Rubrik 6: Ægtelig Stilling
  Ugift (U), Giftt (G); Enkem. eller Enke (E), Separeret (S), Fraskilt (F).
 • Rubrik 7 og 8: [Arbejdsevne]
  Nedenstaaende Rubrikker udfyldes kun for Personer mellem 16 og 65 Aar (begge inklusive)
  Er Vedkommendes Arbejdsevne varigt forringet paa Grund af kronisk Sygdom, Vanførhed eller anden Abnormitet? jævnfør nærmere Forsidens Regler Nr 4) Ja eller Nej.
  I bekræftende Fald: Hvad er Aarsagen til Arbejdsevnens Forringelse? (Blindhed paa begge øjne. Vanfør højre Haaad. Sindssygdom o. s. v.).
 • Rubrik 9: Stilling i Familien
  Husfader. Husmoder, Barn. Slægtning o. l. Tjenestetyende, ung Pige i Huset. Pensionær, Logereede.
 • Rubrik 10: Erhverv. Ogsaa Husmoderen eller Børnenes særlige Erhverv anføres.
  Hvis nogen har flere Erhverv, anføres disse. Hovederhvervet først.
  Man angiver udtrvkkeligt, det Fag man arbejder i, og Ens Stilling i Faget, (Bagermester, Snedkersvend. Bankdirektør, Ekspedient i Isenkramforretning. Jordarbejdsmand, Kaabesyerske o. s. v.).
  Lever man hovedsagelig af Formue, privat Understøtteise, Alderdomsunderstøttelse. Fattighjælp, anføre« dette, men tillige andel Erhverv.
  Forhenværende Nærirgsdrivende o. l sætter fhv. foran tidligere Livsstilling.
  Tyende angiver deres særlige Beskæftigelse, Husgerning, Landbrug o. l. jævnfør Forsidens regler Nr. 5.
 • Rubrik 11: [Arbejds-ansættelse]
  Nedenstaaende Rubrik, udfyldes ikke for de Personer, der driver selvstændig Erhvervsvirksomhed.
  Navn og Virksomhed for den Institution, det Firma eller den Person, man for Tiden hovedsagelig arbejder for.
  Er man for Tiden uden Beskæftigelse skrives A.
 • Rubrik 12: Anmærkning
  (For midlertidig nærværende tilføjes deres Hjemsted)
 • [Indkomst, formue og skat]
  Nedenetaaende Rubrikker udfylde« af Ligningsmyndighederne
  Indkomst; Formue (ingen Formue=0)
  Paalignet personlig Skat fer Aaret 1916-17 (Indkomst- og Formueskat) til Staten; til Kommunen

  Første linie: Adressen (Gade/vej, Husnummer o.s.v.)

  Efterføggende linjer: husstandens medlemmer (Afskrift fra kilden). Brug af rubrik-nr. henviser til listen ovenfor.
 • [Matr]10 g; 8; Jens Peder Nielsen; M; 11/10 1846; E; Husfader; Afbygger
 • ; ; Ellen Marie Larsen; K; 24/2 1873; U; Tjenetyende
 • ; ; Karl Albert Hansen; M; 9/1 1896; U; Barn;
 • ; ; Peter Valdemar Larsen; M; 2/10 1899; U; Barn
Registrantens anmærkning: Valdemar Peder Larsen f. 2/10 1899: Søn af Ellen Marie Larsen
Ellen Marie Larsen (Ugift mor) husholder hos Jens Peder Nielsen
01/02 1911: Folketælling i Alsønderup Sogn, Strø H., Frederiksborg A.

Reg.Id.:581
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger

Kolonner / Rubrikker:

 • Rubrik 1: Byens eller stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes osv. Matr.-Nr.
 • Rubrik 2: Familiens Løbenumre
  Som "Familie" tages også enlig boende, men ikke Logerende.
  Foran midlertidig nærværende sættes N (jævnfør Reglerne 2. og 3.)
 • Rubrik 3: Samtlige Personers Navn. (ogsaa Fornavn).
  Ved Børn, endnu uden Havn, sættes "Dreng" eller "Pige".
  Midlertidig fraværende Personer opføres ikke paa Skemaets Bagside
 • Rubrik 4: Kønnet Mandkøn (M) Kvindekøn (K)
 • Rubrik 5: Fødselsdag og Fødselsaar
 • Rubrik 6: Ægtelig Stilling
  Ugift (U), Giftt (G); Enkem. eller Enke (E), Separeret (S), Fraskilt (F).
 • Rubrik 7 og 8: [Arbejdsevne]
  Nedenstaaende Rubrikker udfyldes kun for Personer mellem 16 og 65 Aar (begge inklusive)
  Er Vedkommendes Arbejdsevne varigt forringet paa Grund af kronisk Sygdom, Vanførhed eller anden Abnormitet? jævnfør nærmere Forsidens Regler Nr 4) Ja eller Nej.
  I bekræftende Fald: Hvad er Aarsagen til Arbejdsevnens Forringelse? (Blindhed paa begge øjne. Vanfør højre Haaad. Sindssygdom o. s. v.).
 • Rubrik 9: Stilling i Familien
  Husfader. Husmoder, Barn. Slægtning o. l. Tjenestetyende, ung Pige i Huset. Pensionær, Logereede.
 • Rubrik 10: Erhverv. Ogsaa Husmoderen eller Børnenes særlige Erhverv anføres.
  Hvis nogen har flere Erhverv, anføres disse. Hovederhvervet først.
  Man angiver udtrvkkeligt, det Fag man arbejder i, og Ens Stilling i Faget, (Bagermester, Snedkersvend. Bankdirektør, Ekspedient i Isenkramforretning. Jordarbejdsmand, Kaabesyerske o. s. v.).
  Lever man hovedsagelig af Formue, privat Understøtteise, Alderdomsunderstøttelse. Fattighjælp, anføre« dette, men tillige andel Erhverv.
  Forhenværende Nærirgsdrivende o. l sætter fhv. foran tidligere Livsstilling.
  Tyende angiver deres særlige Beskæftigelse, Husgerning, Landbrug o. l. jævnfør Forsidens regler Nr. 5.
 • Rubrik 11: [Arbejds-ansættelse]
  Nedenstaaende Rubrik, udfyldes ikke for de Personer, der driver selvstændig Erhvervsvirksomhed.
  Navn og Virksomhed for den Institution, det Firma eller den Person, man for Tiden hovedsagelig arbejder for.
  Er man for Tiden uden Beskæftigelse skrives A.
 • Rubrik 12: Anmærkning
  (For midlertidig nærværende tilføjes deres Hjemsted)
 • [Indkomst, formue og skat]
  Nedenetaaende Rubrikker udfylde« af Ligningsmyndighederne
  Indkomst; Formue (ingen Formue=0)
  Paalignet personlig Skat fer Aaret 1916-17 (Indkomst- og Formueskat) til Staten; til Kommunen

  Første linie: Adressen (Gade/vej, Husnummer o.s.v.)

  Efterføggende linjer: husstandens medlemmer (Afskrift fra kilden). Brug af rubrik-nr. henviser til listen ovenfor.
 • 3; Jens Peder Nielsen; M; 11/9 1840; Enke; do [Folkekirken]; do Alsønderup; ; ; Husfader; Landbruger
 • ; Ellen Marie Larsen; K; 24/2 1878; U; do; Farum; 1898; Farum; Husmoder; Husholderske;
 • ; Karl Albert Hansen; M; 9/1 1896; do [Farum]; Barn; Søn;
 • ; Peter Valdemar Hansen; M; 2/10 1900; Alsønderup; Barn; do [Søn]
Registrantens anmærkning: Valdemar Peter Hansen = Valdemar Peter Larsen f. 2/10 1899: Søn af Ellen Marie Larsen
Magdalene/Marthalene Jensdatter (1836-1911)
08/10 1911: Død i Alsønderup Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:580
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Kvindekøn
No.: 3
Dødsdagen (Aar og Datum) og

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn)

1911 8. Oktober Alsønderup Orne og Sogn, Strø Herred
Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

og Begravelsesdagen (Aar og Datum>.

Farum Sogn Kirkegaard, Ølstykke Herred 1911 15. Oktober
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Martha Lene Larsen, født Jensen
Den Dødes Stilling og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved Byen, Sognet og Herredet, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret) samt, for saa vidt Oplysning derom kan erholdes, tillige den afdødes Fødested og Forældrenes (ved uægte fødte Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres tillige dette, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

Enke efter Husmand Carl Albert Larsen, Farum Mark og Sogn, Ølstykke Herred og født 17. September 1835 i Kirkeværløse. Hun døde hos Afbygger Jens Peter Nielsen af Alsønderup Orne og Sogn, Strø Herred.
Alder

(Naar den afdøde var over 1 Aar angives Alderen med det fyldte Aar.)

76 Aar
Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet.
Residerende Kapelan Huuson Kirkeværløse
Anmærkninger
Ligsynsattest af 11. Oktober 1911. Skifteretsattest fra [ikke anført]
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Enke efter Carl Larsen (1834-1881). Karl Albert Larsen er navnet på hendes 10ende barn f. 19/08 1880.
Magdalene/Marthalene Jensdatter (1836-1911)
15/10 1911: Begr. i Farum Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:579
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Kvindekøn
No.: [uden nr]
Dødsdagen (Aar og Datum) og

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn)

d. 8. Oktober 1911 Alsønderup, Strø Herred
Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

og Begravelsesdagen (Aar og Datum>.

d. 15. Oktober 1911
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Magdalene Larsen f. Jensen
Den Dødes Stilling og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved Byen, Sognet og Herredet, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret) samt, for saa vidt Oplysning derom kan erholdes, tillige den afdødes Fødested og Forældrenes (ved uægte fødte Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres tillige dette, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

Almisselem af Farum, født i Lille Værløse. Datter af Husmand Jens Kristiansen og Hustru Ane Svendsdatter der. Enke eftr Husmand Karl Larsen, Farum
Alder

(Naar den afdøde var over 1 Aar angives Alderen med det fyldte Aar.)

75
Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet.
Pastor Huuson
Anmærkninger
Dødsattest 11/10 11. Skifterets. af 9/10 11
Karl Albert Larsen (1880-)
30/09 1894: Konfirmation i Værløse Kirke, Farum Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:578
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Konfirmerede i Værløse Kirke den 30. September 1894
Konfirmerede Drenge / Piger
Drenge
No.: 5
Konfirmandens Navn og Opholdssted
Karl Albert Larsen hos Fragtmand Anders Petersen i Farum
Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Afdøde Husmand Karl Larsen og efterlevende Hustru Marthalene Jensen af Farum Mark
Den konfirmeredes Fødested, Fødselsaar og Dag udviist ved Daabsattest
født paa Farum Mark 19, August 1880, døbt 24. Oktober 1880
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
mg - mg
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Kundskab og opførsel på holdet varierer g, mg?, mg og mg+ - mg
Oluf Valdemar (1878-)
02/10 1892: Konfirmation i Værløse Kirke, Farum Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:577
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Konfirmerede i Værløse Kirke den 2. Oktober 1892
Konfirmerede Drenge / Piger
Drenge
No.: 2
Konfirmandens Navn og Opholdssted
Oluf Valdemar Larsen hos Gaardejer Ole Johansen Farum Mark
Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Afdøde Husmand Karl Larsen og Hustru Magdalene Jensen, Farum Mark
Den konfirmeredes Fødested, Fødselsaar og Dag udviist ved Daabsattest
født paa Farum Mark den 31. Maj 1878, døbt 4. August 1878
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
mg - mg
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Kundskab og Opførsel hos konfirmanderne varierer g?, g, mg? og mg - mg.
22/08 1872: Fødsel i Farum Mark, Farum Sogn, Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:576
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 12
Aar og Datum
d. 22. August 1872
Barnets fulde Navn
Hans Larsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
døbt i Kirken d. 29. September 1872
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Huusmand Carl Larsen og Hustru Marthalene Jensen paa Farum Mark
Fadderne
Pige Stine Mathiassen _ Pigen Sofie Olsen _ Hmd Chrostian Ludvigsen _ Smed Anders Larsen _ Ids Frederik Poulsen, Alle af Farum
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
Moderen 36 Aar. 6 Barn
27/10 1867: Fødsel i Farum Mark, Farum Sogn, Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:575
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 4
Aar og Datum
d. 27. October 1867
Barnets fulde Navn
Frederik Larsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
døbt i Kirken d. 22. December 1867
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Huusmand Carl Larsen og Hustru Lene Jensen paa Farum Mark
Fadderne
Barnets Moder _ Pige Ellen Marie Pedersen, Vandmøllen _ Hmd Peder Pedersen, ibid _ Inds. Niels Hansen, Farum, Sandhu..d Anders Larsen, Dyrehavegaard
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
Moderen 32 Aar. 4 Barn
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Noter:
 • Inds: Indsidder: Lejer
 • Hmd: Husmand: Ejer hus med lidt eller ingen jord
 • Lene Jensen: Marthalene eller Magdalene Jensdatter f. 17/9 1836 i Værløse Sogn.
19/06 1875: Fødsel i Farum Sogn, Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:574
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 1875-11
Aar og Datum
den 19. Juni 1875
Barnets fulde Navn
Jens Otto Larsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
døbt d. 1. August 1875 i Kirken 10. SSønd. eft. Trin.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Hsmd. Karl Larsen og H. Marthalene Jensen af Farum [Snfs?]
Fadderne
Hsmd. Anders Jensens H, Uggeløse [Snfs?], Pigen Johanne Mathilde Olsen, Farum [Snfs?] Afb. Ole Kristensen ibid, Hsmd. Anders Jensen, Uggeløse [Snfs?] og Hsmd. Kristian Ludvigsens af Farum
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
Moderen 38 Aar. 8. B.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Noter:
 • eft. Trin: efter Trinitatis
 • Hsmd: Husmand (Ejer af hus med lidt - eller ingen jord.
 • Afb: Afbygger (Mindre ejendom udskildt fra en gård.)
 • 8. B. - 8. Barn
31/05 1878: Fødsel i Farum Sogn, Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:573
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 1878-8
Aar og Datum
d. 31. Maj 1878
Barnets fulde Navn
Oluf Valdemar Larsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
døbt i Kirken d. 4 August 1878 7. Sønd. eft. Trin.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Hsmd. Karl Larsen og H. Magdalene Jensen af Farum [Snfs?]
Fadderne
Hsmd. Christian Ludvigsens H., Farum; Pigen Sine Larsen, Hestetangsmølle Uggeløse Sogn:/ Hsmd. Kristian Ludvigsen, Farum, Hsmd. Ole Larsen Hestetangsmølle og Inds. Anders Nielsen, Faren [Snfs?]
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
41 1/2 - 9
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Noter:
 • eft. Trin: efter Trinitatis
 • Hsmd: Husmand (Ejer af hus med lidt - eller ingen jord.
 • Inds: Indsidder (Lejer)
 • 41 1/2 - 9: Alder - Barn nr.
19/08 1880: Fødsel i Farum Sogn, Ølstykke H., Frederiksborg Amt

Reg.Id.:572
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 1880-13
Aar og Datum
d. 19. August 1880
Barnets fulde Navn
Karl Albert Larsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
døbt i Kirken d. 24 Oktober 1880 22. Sønd. eft. Trin.Hsmd
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Karl Larsen og H. Marthalene Jensen af Farum [Mrk? [Mark]]
Fadderne
Gd. Vill. VVillumsens H., Pige Johanne Villumsen, Hs Kristian Ludvigsen; UngKarl Niels Peter Larsen; alle af Farum samt Faddere
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
43 - 10
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Noter:
 • eft. Trin: efter Trinitatis
 • 43 - 10: 43 år. 10 barn. ?
Carl Larsen (1834-1881)
11/03 1881: Død i Farum Sogn, Ølstykke H., Frederiksborg Amt

Reg.Id.:571
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 1881-3
Dødsdagen
d. 11 Marts 1881
Begravelsesdagen
d. 18 Marts 1881
Den Dødes For= og Tilnavn
Karl Larsen
Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt Fødested, og Faderens eller, hvis (han/hun) er uægte født, Moderens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves.
Hsmd. af Farum S.. gift
Alder
46
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
[tom]
Marthalene (f. 1836) - Enke
01/02 1890: Folketælling i et Hus, Farum, Farum S., Ølstykke H., Frederiksborg A.

Reg.Id.:570
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Frederiksborg, Ølstykke, Farum, Farum, et Hus, 19 F. 2, FT-1890, C4406
 • Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested:
 • Magdalene Larsen; 54; Enke; Husmoder; ; Lille Værløse Købh. Amt
 • Olof Valdemar Larsen; 11; Ugift; Barn; ; Farum
 • Karl Albert Larsen; 9; Ugift; Barn; ; Farum
25/06 1942: Fødsel i Kbhvns. komm. Fødselsklinik Martinsvej 8, København

Reg.Id.:569
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 562
Fødselsaar og Datum
1942 25. Juni
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Martinsvej 8,Kbhvns. komm. Fødselsklinik
Barnets fulde Navn.
Jan Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Karl Valdemar Olander og Hstr. Lilli f. Hansen. Ansgarsgade 2. III, F.f: 11/5-05 København M.f: 3/10-07 - [København]
Daabsdagen
1942 22 Novbr.
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Døbt i Hjemmet af Pastor Grøngaard
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[tom]
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Borgm. Frederiksberg d. 3. April 1940. FR. 29/6 o/ Udtrådt af folkekirken v/anm til Værløse Sogn 18/2 91.
Valborg Henriette (f. Søballe 1875) og Lars Christian Hansen (f. 1883)
01/02 1906: Folketælling i 3, Bagerstræde 6, København (Staden)

Reg.Id.:568
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
 • Baldersbrønde: er en bydel i den østlige del af Hedehusenes byområde, på det nordøstlige Sjælland. (da.wikipedia.org)
 • L.A. Ring, Landsbygade i Baldersbrønde, 1905: https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Landsbygade_i_Baldersbrønde_(version_2).jpg
 • Der er ingen på denne adresses 3. sal ved FT 1911.
Kolonner: Navn, M/K, Alder, Tro, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

 • 3 Sal; 18; Hansen, Lars Christian; M; 1883 28 Januar; G; ; Baldersbrønde; ; ; Huusfader; Vinhandler
 • ; 19; Hansen, Valborg Henriette; K; 1875 20 Juli; G; ; København; ; ; Huusmoder;
 • ; 20; Hansen, Osvald; M; 1905 16 Februar; U; ; København; ; ; Barn
 • ; 21: Hansen, Morten; M; 1886 11 April; U, Baldersbrønde; ; ; B..der; Ølkusk; Bagerstræde 2 st.
 • ; 22; Olsen, Margrethe Magdalene; K; 22//2 1862; U; Taarbæk; ; ; ; Kortelforretning, Moderne
Valborg Henriette (f. Søballe 1875) og Lars Christian Hansen (f. 1883)
31/03 1904: Vielse i St. Matthæus Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:567
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 41
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ungkarl. Arbejdsmand. S. af Hmd. Jens Hansen m Karen Marie Jensdatter af Baldersbrønde 18 Januar 1883 Lars Christian Hansen _ 21 _ Bagerstræde 6
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Pige D af Skomg Julius Søballe m Ane Julie Andrea Ao ge.. f København 20 Juli 1875 Valborg Henriette Søballe _ 28 _ Ochenscslg. 8 A 3
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Murer A. J. B th Jørgensen Samsævej 21 Lagerarb. A. V. Mortensen Værnedammen 4 5
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
1-3-04 6
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1904 31 Marts
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
Kryger
Anmærkninger

(Her anføres eventuel Erklæring om, i hvilken Tro Børnene skulle opdrages, hvilken er klæring underskrives i Bogen.)

... Tolstrup _ T.... Baud 4
20/07 1875: Fødsel i St. Pauls Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:566
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekiøn
No.: 1875-148
Aar og Datum
1875 20 Juli
Barnets fulde Navn
Valborg Henriette Søballe
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
12 Sept 1875
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Fad: Fr Søballe og Moderen
Fadderne
[Forældrene] Søballe, Carl Julius Skomager Hsmnd. H. Ane [Overstreget: Petrea] Aagesen. Julie Andrea Levngang. 29
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
Blich...
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Der er ændret på kolonner ved overstregninger, så dåb og faddere er før forældrene.
28/01 1883: Fødsel i Høje Tastrup Sogn, Smørrum Herred, Københavns Amt

Reg.Id.:565
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 3
Aar og Datum
28de Januar 1883
Barnets fulde Navn
Lars Christian Hansen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
d. 15 April 1883 i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Hmd. Jens Hansen og Hustru Karen Marie Jensdatter (28 Aar) af Baldersbrønde
Fadderne
Pigen Inger Hansen af Stærkende - Ane Kirstine Larsen af Baldersbrønde. Gd Anders Nielsen ibid. Ungk. Niels Hansen ibid.
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
[tom]
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
 • Baldersbrønde: Nu i det nyere Hedehusene Sogn.
 • hmd: Husmand (Ejer af hus uden - eller med lidt jord)
 • Gd: Gårdmand
 • ibid: samme sted
Ketty (f. Henriette Emmy Petersen 1903) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
02/12 1944: Vielse i Københavns Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:564
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Karl Valdemar Olander
 • 11/6-1905
 • Fødselsstiftelsen Kbhvn.
 • Fiskehandler
 • [Fælles med bruden] Ekkodal 5, Taarnby
 • Skilt v Dom 28/9-1944 3 a
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Ketty Henriette Emmy Petersen
 • 2/12-1903
 • Taarnby Sogn, Kbhvns Amt
 • Arbejderske
 • [Fælles med brudgommen] Ekkodal 5, Taarnby
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
I Søegaard E. Rosenstand [Begge Magistratens 1 Afdeling]
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
L.J. 8831-Giftefoged i Taarnby 10/11-1944
Vielsen er foretaget af ? den ?
Københavns Magistrat den 2. December 1944
Lilli (f. Hansen 1907) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
03/04 1940: Vielse i Frederiksberg Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:563
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Karl Valdemar Olsen
 • 11 Juni 1905
 • København Fødselsstiftelse
 • Fiskehandler
 • Sct. Nicolajvej 3 B
 • Skilt fra Ebba Kristine Marie født Andersen ved kgl. Bevilling af 15 januar 1940. 2. Ægteskab
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Lilli Hansen
 • 3 Okrober 1907
 • København Sct. Mathæus Sogn
 • Fiskehandler
 • ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Fuldmægtig Thora Møller. Kommunebud Aage Vergmann
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren på Frederiksberg 259/1940
Vielsen er foretaget af ? den ?
Fuldmægtig Madsen den 3 April 1940
Registrantens anmærkninger og tilføjelser
 • Underskrevet af Carl Vald. Olander og Lilli Hansen
 • "Olsen" er ikke fejl lavet ved reg. i netstol, men i Ægteskabsbogen.
 • Hans "2. Ægteskab"? Han var først gift med Else Kirstine f. Jensen 1907. Hun døde dagen før datteren Ingers 1-års fødselsdag. 2 ægteskab: Ebba f. Andersen. 3. ægteskab: Dette.
 • Skilt ved Dom 28/9-1944. (Kilde: Købh. K. Giftefoged, Dublikat af ægteskabsbog 1944 4201-4800 (ao:389) indgåelse af Valdemars 4 ægteskab, som varede deres liv ud.)
Lilli (f. Hansen 1907) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
08/03 1940: Vielse Lysning i Frederiksberg Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:562
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
44 (ao:47)
Nr.: 1940-259
Brudgommen
 • Fraskilt, Fiskehandler Karl Valdemar Olander, Sct. Nocolajvej 3 B
 • 1905 11/6
 • Københavns Fødselsstiftelse
Bruden
 • Ugift, Fiskehandler Lilli Hansen Hostrups Have 21
 • 1907 3/10
 • København Sct. Mathæus Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
15/1 40 kgl. Bev. til Oph. af Ægteskab mellem Brudgom og Ebba Kirstine født Andersen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Fr.berg Birk 8/3 40
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
Frdbrg. Borgm. 3/4 40. 139/1940
Attestens udstedelsesdato
[tom]
Registrantesns tilføjelser
Forkortelser med mere:
 • ao: arkivalieronline
 • Frederiksberg K (Kommune)
 • Sct. Mathæus Sogn: på Vesterbro.
 • kgl. Bev. til Oph.: kongelig bevilling til ophævelse
Ebba (f. Kristine Marie Andersen 1902) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
12/07 1936: Vielse i Jesuskirken, Valby Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:561
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 39
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested (Købstad eller Sogn og Amt), Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Karl Valdemar Olander Enkemand, Fiskehandler Sdr. Boulevard 71. f. 11 Juni 1905, Kbh. Fødselsstiftelse. Sal. Fisker Martin Edwin Olander og Hustru Margrethe Hansine Mortensen. Tidlig. g.m. Else Kirstine Jensen, død 29/10 1933.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested (Købstad eller Sogn og Amt) , Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ebba Kristine Marie Andersen Ugift Bogholderske V. Langgade 20 A. f. 14 Maj 1902, Kbh. Kapernaum Sogn D. af Mejerist Oskar Vilhelm Peter Andersen og Hustru Valborg Henriette Marie f. Nielsen
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted og hvilken Myndighed har foretagen den?
(Er Lysning sket andetsteds anføres tillige Lysning... Dato)
c) Naar blev Meddelsen om Lysningens Foretagelse tilstillet den Borgerlige Myndighed?
d) Naar blev Attest til Brudefolkene om, at behørig Lysning har fundets Sted m.v. Udfærdiget?
e) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
f) Dato for kundgørelse i Udlandet om Ægteskabets Indgaaelse og den indsatte Frist.
14 Juni 1936 i Jesuskirken
Vielsens Aar og Dat0 samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1936 12 Juli
a) Om Vielsen er foretaget i Kirken (dennes Navn maa da anføres) eller andetsteds (Hjemmelen herfor maa da anføres)
b) Af hvilken Præst Vielsen er foretaget.
c) Vidnerne fulde Navn, Stilling og Bopæl
Ehrhardt i Jesuskirken. Brudens Forældre.
a) den borgerlige Myndighed, der har udstedt Attetst om at Bevisligheden er i orden samt Attestens Dato
b) Dato for eventuel Meddelse til Lysningsstedet om den stedfundne Vielse
c) Dato for eventuel Erklæring i hvilken Tro Børnene skal opdrages med Henvisning til Stedet under "Særlige Tilførsler", hvor Genpart af Erklæringen er indført.
d) Anmærkninger
Kbhs Mag. 6/6 36. L.J. 3834/36
Tilføjelse. Andre navne på personer reg. og evt. andre deltagende personer
 • Hans datter Inger boede hos Valdemars mor Margrethe Hansine Olander f. Mortensen. Iflg. Ingers farklaring: "Fordi Ebba ikke ville have hende boende hos dem.
 • "15/1 40 kgl. Bev. til Oph. af Ægteskab mellem Brudgom og Ebba Kirstine født Andersen (Kilde Tinglysning 08/03 1940 af hans vielse med Lilli (f. Hansen 1907))
Conny Pedersen (f. Nielsen 1954)
17/10 1954: Dåb i Haslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt

Reg.Id.:560
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
Fødselsaar og Datum
1954 24. august
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Amtssygehuset, Næstved, Sct. Peders Sogn
Barnets fulde Navn.
Conny Kirstine [overstreget: Nielsen] Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Husassistent Anna Meta Nielsen, Bregentved, Haslev Sogn. Født 28. juli 1935 [tilføjet med anden pen:] og arbejdsmand Bent Pedersen f. 15. november 1933. Borg. ægteskab for borgmesteren i Horsens 13. august 1955
Daabsdagen
1954 17. oktober
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Pastor E. Skjoldager i Haslev Kirke
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Moderen bar barnet. Landarbejder Johannes Christoffer Nielsen. Traktorfører Markus Petersen og hustru Gerda Mathilde, f. Madsen, alle af Bregentved, Haslev Sogn.
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Tilmeldt fødestedet 17-10-1954. [Tilføjet, med samme pen som tilf. ved forældre) Faderskabet anerkendt af manden og tilladelse til navneændring 8-2-1956.
24/08 1954: Fødsel i Amtssygehuset, Sankt Peders Sogn, Næstved, Sorø Amt

Reg.Id.:559
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 200
Fødselsaar og Datum
1954 24. august
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Amtssygehuset, Næstved, Sct. Peders Sogn
Barnets fulde Navn.
Conny Kirstine Nielsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Ugift husassistent Anna Meta Nielsen f. 28. juli 1935 Haslev
Daabsdagen
1954 17. oktober
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Pastor E. Skjoldager i Haslev Kirke
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[-]
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

[tom]
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Se dåbs-registreringen. Hendes navn ændres til Pedersen, da Bent anerkendte faderskabet.
Anna (f. Nielsen 1935) og Bent Pedersen (f. 1933)
13/08 1955: Vielse i Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:558
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Bent Pedersen
 • 15. november 1933
 • Tyrsted Sogn
 • Arbejdsmand
 • Parallelvej 47, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Anna Meta Nielsen
 • 28. Juli 1935
 • Tamdrup Sogn
 • Husassistent
 • Åboulevarden 32, Horsens
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Overassistent H. Dinesen, Horsens. Kontorassistent K. Haslev, Ho
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens den 13. august 1955
Registrantens anmærkninger og tilføjelser
 • Bruden underskrev sig Anna Metha Pedersen (Obs! Ovenfor staves det "Meta".
Edith (f. Pedersen 1920) og Svend Andersen (f.1918)
14/12 1939: Vielse i Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:557
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Svend Andersen
 • 3. December 1918
 • Tamdrup Sogn
 • Bud
 • Spedalsø 14, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Marie Edith Pedersen
 • 14. Oktober 1920
 • Ølsted Sogn
 • Møllegade 30, Horsens
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Byraadssekretær J. P. Langdal, Horsens. Kontorassistent Arne Bri
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Anmærkninger
[tom]
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens den 14. December 1939
Registrantens anmærkninger og tilføjelser
 • Møllegade 30 er den adresse brudens mor og brødre Hans og Ivan bor på ved folketællingen 1940.
 • Bruden underskriver sig med "Andersen".
 • Skilsmissebevilling dat. 29. December 1943, for Bruden ved tinglysning for Edith og Frank Hansen d. 2/5 1944.
Hans Kristian Pedersen (f. Jensen 1918 - 1974 ) - Begravelse
19/07 1974: Død i Smedestræde 2, Roskilde

Reg.Id.:556
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Hans Kristian Pedersen f. Jensen
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
1/4 1918
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Ugift Amalie Katrine Pedersen (f. Jensen 1893 - 1959) g. 25/09 1920 i Ølsted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt med Hans Edelbert Pedersen (1885 - 1953) Født: 19/02 1885 i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
Borg. viet 30/05 1944 i Horsens Kommune, Skanderborg Amt med Karen Johanne Petersen f 14. Marts 1921 i Skjold Sogn med hvem han har 7 børn f. i perioden 1941-63.
Død: År, dato og sted:
19/7 1974
Registrantens navn og relation til afdøde:
Farbror til registranten Steen
Edith Hansen (f. Pedersen 1920) og Frank Hansen (f. 1921)
27/05 1944: Vielse i Horsens Kommune, Skandderborg Amt

Reg.Id.:555
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Frank Niels Alex Hansen
 • 4. Juni 1921
 • Horsens Klostersogn
 • Arbejdsmand
 • Bygholm Mølle, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Marie Edith Andersen, f. Pedersen
 • 14. Oktober 1920
 • Ølsted Sogn
 • Husmoder
 • Bygholm Mølle, Horsens
 • Fraskilt 1
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Byraadssekretær J. P. Langdal, Horsens. Kontorassistent Gurli Sc
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens den 27. Maj 1944
Karen Johanne (f. Petersen 1921) og Hans Kristian Pedersen (f. Jensen 1918)
30/05 1944: Vielse i Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:554
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Hans Kristian Pedersen
 • 1. April 1918
 • Ølsted Sogn
 • Handelsmand
 • Parallelvej 47, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Karen Johanne Petersen
 • 14. Marts 1921
 • Skjold Sogn
 • Syerske
 • Frederiksgade 5, Horsens
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Byraadssekretær J. P. Langdal, Horsens. Kontorassistent Gurli Sc
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens den 30. Maj 1944.
Inger (f. Olander 1932) og Ivan Pedersen (f. 1929)
31/05 1952: Vielse i Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:553
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Ivan Pedersen
 • 31. marts 1929
 • Kattrup Sogn
 • Mineralvandsarbejder
 • Ole Wormsgade 9, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Inger Olander
 • 30. oktober 1932
 • Gentofte Sogn
 • Husassistent
 • Ole Wormsgade 9, Horsens
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Overassistent O Brixen, Horsens. Assistent H. Dinesen, Horsens
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens. Den 31. maj 1952.
08/09 1862: Fødsel i Farum Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:552
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 13
Aar og Datum
D: 8ne September 1862
Barnets fulde Navn
Christian Larsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken d: 26ne October 1862
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Indsidder Carl Larsen og Hustru Martaline Jensen i Farum
Fadderne
Hmd. Christian Ludvigs / Pigen Sofie Larsen / Skomager Søren Frederiksen / Hmd Hans Larsen Alle af Farum
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
Moderen 26 Aar.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
 • Hmd: Husmand (Ejer hus med lidt - eller uden jord)
 • Indsidder: Lejer
 • Ludvigs = Ludvigs søn, Ludvigsen
11/05 1865: Fødsel i Farum Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:551
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 6
Aar og Datum
D: 11te Mai 1865
Barnets fulde Navn
Rasmus Larsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken d: 25ne Mai 1865
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Huusmand Carl Larsen og Hustru Martalene Jensen i Farum
Fadderne
Inds. Peter Larsens Hustru i Farum / Pigen Thora Larsen, ibid / S....d Anders Larsen, ibid / Peter J.....sen, ibid / Inds. Peter Larsen, ibid
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
Moderen 24 Aar. 3 Barn
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Note:
 • Inds: Indsidder (Lejer)
 • ibid: Samme sted
17/09 1860: Fødsel i Farum Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:550
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 12
Aar og Datum
D 17de September 1860
Barnets fulde Navn
Niels Peter Larsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken d: 18ne October 1860
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Huusmand Carl Larsen og Hustru Marthalene Jensen i Farum
Fadderne
[Moderen frem?] / Pigen Ane Olsen / Hmd Christin Ludvig: / ... Anders Larsen Alle aaf Farum
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
Moderen 24 Aar.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Ludvig: = Ludvigsen
Fam. Ester Marie og Valdemar Peter Larsen og slægtninge
05/11 1940: Folketælling i Alsønderup Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:547
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger
 • Da overstregnigen kunne betyde at “han” var fejlplaceret, blev alle registreringer gennemgået. Han blev ikke fundet registreret sammen med andre i sognet.
 • Larsen Ellen Marie: Mor til Valdemar Peter og søster til Jørgen Jensens afdøde ægtefælle Ane Kirstine
Husstanden / Familien udfyldte selv en del af skemaet så det var fældende for optællingsdagen den 5. novenber 1940.

Kolonner / Rubrikker:

 • Rubrik 1: Her anføres: 1) samtlige personer, der Natten mellem den 4. og 5. November har haft ophold på Tællingsstedet,
  samt 2) de Personer, der er midlertidig fraværende paa Tællingsdagen.
  (Se iøvrigt Skemaets Forside.)
  Ved Børn endnu uden Navn sættes "Dreng" eller "Pige". | Efternavn. Samtlige Fornavne (i rigtig Rækkefølge; det sædvænlige Fornavn understreges)
 • Rubrik 2: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig nærværende d. v. s.
  har fast Bopæl andetsteds (er optaget under en anden Adresse i Folkeregistret), anføres her den faste Bopæls Adresse (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i denne; for Udlændinge dog kun Landets Navn).
 • Rubrik 3: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig fraværende d. v. s.
  har fast Bopæl paa Tællingsstedet (er optaget under denne Adresse i Folkeregistret), med den 5. Novenber ikke er til stede paa Tællingsstedet, anføres her "Fraværende" og Adressen på det midlertidige Opholdssted (ved Ophold i Udlandet anføres kun Landets Navn).
 • Rubrik 4: Køn Mand (M) Kvinde (K)
 • Rubrik 5: Fødselsdata | Fødseldag Fødsels-aar
 • Rubrik 6: Fødested.
  Der angives: København, Frederiksberg, Købstaden eller Sognets og Amtets Navn, event. Stedets Postadresse. For Personer født i Udlandet skrives vedkommende Lands Navn (f. Eks. Island, Sverige. U. S. A. o, s. v*).
 • Rubrik 7: Statsborgerforhold.
  Personer, der har dansk Indfødsret, skriver "Dansk". Andre anfører her Navnet paa det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, U.S.A* o. s- v.) Statsløse anfører „statsløs" og angiver tillige det Land, hvori de tidligere har haft Statsborgerret (f. Eks. "statsløs, tidl. Rusland").
 • Rubrik 8: Ægteskabebelig Stilling.
  Ugift (U) Gift (G) Enkemand eller Enke (E) Separeret (S) Fraskilt (F)
 • Rubrik 9: Dato for det nuværende Ægteskabs Indgaaelse.
  NB.! Rubrikken udfyldes ikke af Enkemænd, Enker, Separerede eller Fraskilte
 • Rubrik 10: Stilling i Familien.
  Husfader, Husmoder, Barn, Plejebarn, Slægtning o. l., Husassistent Pensionær, Logerende.
 • Rubrik 11: Erhverv, Forretning, Næringsvej;
  ogsaa Husmoderens og Børnenes særlige Erhverv.
  Hvis nogen har flere ehverv, anføres disse. Hovederhvervet først.
  Der gives nøjagtig Oplysning om Stillingen indenfor Faget, (Gaardejer, Husmand, Bankdirektør, Smedemester,Manufakturmedhjælper,Skrædersvend,Murerarbejdsmand, Arbejdsdreng, Bud o. s. v.).
  Arbejdsmænd giver nøjagtig Beskrivelse: Landarbejder, Savværksarbejder, Skovarb,, Jord- og Betonarb., Bryugeriarb. o. s. v.
  For Landbrugets Medhjælpere angives den særlige Beskæftigelse: Forkarf,StaldkBrllSuikcpige1Husgerntngo.a*v*
  Forhenværende Næringsdrivende m. v. sætter et "Fhv" foran tidligere Livsstilting.
  Lever man hovedsagelig af Formue, Aldersrente m. v. anføres dette.
  Arbejdsløse og Personer, der hovedsagelig lever af Kommunehjæip m. v. anfører dette, men giver tillige Oplysning om deres egentlige Erhverv.
  ( Tal tilføjet af myndighed. (Kr.?))
 • Rubrik 12: Virksomhedens (Branchens) Art
  (f. Eks. Skibsværft. Cyklereparation. Handel med Korn og Foderstoffer. Savværk o. s. v.).
  Udfyldes af saavel selvstændige som ansatte.
  For Virksomheder med flere erhvervsgrene (Brancher) anføres Arten af den Bedriftsafdeling. hvor man for Tiden er beskæftiget (Manufakturlager, Kulfirmas Havneplads. Restaurant, Burmeister å Wains Støberier o. s. v.).
  Personer, der for Tiden er arbejdsløse, giver Oplysning om dan Virksomhed. hvor de sidst har været beskæftiget.
 • Rubrik 13: Besvares kun af Hustruen og hjemtneboende Børn over 14 Aar
  Hjælper De Familieoverhovedet i dennes Erhverv?
  (Anfør saa godt som muligt Oplysning om Beskæftigelsens Art: "Passer Butikken*, "Hjælper paa Værkstedet" eller for Landbruget: "Hjælper ved Malkning". "Ved Markarbejde", "Ved Tærskning" o. I.)
  NB! Saafremt den paagældende har selvstændig Stilling som Svend, Karl, Fodermester, Ekspedient, Husassistent o. s. v. skal dette være anført i Rubrik 11.
 • Rubrik 14: Besvares kan af hjemmeboende Døtre over 14 Aar
  Hjælper De ved den daglige Husgerning i Hjemmet? Ja el. Nej

Første linie: Adressen (Gade/vej, Husnummer o.s.v.)

Efterføggende linjer: husstandens medlemmer (Afskrift fra kilden). Brug af rubrik-nr. henviser til listen ovenfor.
 • Larsen, Valdemar Peter; ; ; M; 2/10; 99; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; Dansk; G; 10/9 1927; Husfader; Parcellist; Landbrug;
 • Larsen Ester Marie; ; ; K; 20/10; 06; København; // ; // [G); // ; Husmoder
 • Larsen Karen Marie; ; ; K; 14/1; 28; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; // ; U; Barn
 • Larsen Ellen Margrethe; ; ; K; 24/2; 37; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; // ; // ; //
 • Larsen Ellen Marie; ; ; K; 24/2; 74; Farum Sogn Frederiksborg Amt; // [U] ; ; Slægtning; Aldersrentenyder
 • Hansen Carl Marius; ; ; M; 4/8; 20; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; // ; // ; // [Slægtning]; Caffør; Vognmand Carl Hansen Alsønderup;
 • Overstreget: Jensen Jørgen; Svenstrupvej 8 Vanløse København; ; M; 23/1; Hjørlunde Sogn Frederiksborg Amt; // ; E; // [Slægtning]; Fhv Bryggeriarbejder
Jørgen Jensen hos Fam. Ester Marie og Valdemar Peter Larsen og slægtninge
05/11 1940: Folketælling i Alsønderup Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:548
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger
 • Da overstregnigen kunne betyde at “han” var fejlplaceret, blev alle registreringer gennemgået. Han blev ikke fundet registreret sammen med andre i sognet.
 • Larsen Ellen Marie: Mor til Valdemar Peter og søster til Jørgen Jensens afdøde ægtefælle Ane Kirstine
Husstanden / Familien udfyldte selv en del af skemaet så det var fældende for optællingsdagen den 5. novenber 1940.

Kolonner / Rubrikker:

 • Rubrik 1: Her anføres: 1) samtlige personer, der Natten mellem den 4. og 5. November har haft ophold på Tællingsstedet,
  samt 2) de Personer, der er midlertidig fraværende paa Tællingsdagen.
  (Se iøvrigt Skemaets Forside.)
  Ved Børn endnu uden Navn sættes "Dreng" eller "Pige". | Efternavn. Samtlige Fornavne (i rigtig Rækkefølge; det sædvænlige Fornavn understreges)
 • Rubrik 2: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig nærværende d. v. s.
  har fast Bopæl andetsteds (er optaget under en anden Adresse i Folkeregistret), anføres her den faste Bopæls Adresse (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i denne; for Udlændinge dog kun Landets Navn).
 • Rubrik 3: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig fraværende d. v. s.
  har fast Bopæl paa Tællingsstedet (er optaget under denne Adresse i Folkeregistret), med den 5. Novenber ikke er til stede paa Tællingsstedet, anføres her "Fraværende" og Adressen på det midlertidige Opholdssted (ved Ophold i Udlandet anføres kun Landets Navn).
 • Rubrik 4: Køn Mand (M) Kvinde (K)
 • Rubrik 5: Fødselsdata | Fødseldag Fødsels-aar
 • Rubrik 6: Fødested.
  Der angives: København, Frederiksberg, Købstaden eller Sognets og Amtets Navn, event. Stedets Postadresse. For Personer født i Udlandet skrives vedkommende Lands Navn (f. Eks. Island, Sverige. U. S. A. o, s. v*).
 • Rubrik 7: Statsborgerforhold.
  Personer, der har dansk Indfødsret, skriver "Dansk". Andre anfører her Navnet paa det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, U.S.A* o. s- v.) Statsløse anfører „statsløs" og angiver tillige det Land, hvori de tidligere har haft Statsborgerret (f. Eks. "statsløs, tidl. Rusland").
 • Rubrik 8: Ægteskabebelig Stilling.
  Ugift (U) Gift (G) Enkemand eller Enke (E) Separeret (S) Fraskilt (F)
 • Rubrik 9: Dato for det nuværende Ægteskabs Indgaaelse.
  NB.! Rubrikken udfyldes ikke af Enkemænd, Enker, Separerede eller Fraskilte
 • Rubrik 10: Stilling i Familien.
  Husfader, Husmoder, Barn, Plejebarn, Slægtning o. l., Husassistent Pensionær, Logerende.
 • Rubrik 11: Erhverv, Forretning, Næringsvej;
  ogsaa Husmoderens og Børnenes særlige Erhverv.
  Hvis nogen har flere ehverv, anføres disse. Hovederhvervet først.
  Der gives nøjagtig Oplysning om Stillingen indenfor Faget, (Gaardejer, Husmand, Bankdirektør, Smedemester,Manufakturmedhjælper,Skrædersvend,Murerarbejdsmand, Arbejdsdreng, Bud o. s. v.).
  Arbejdsmænd giver nøjagtig Beskrivelse: Landarbejder, Savværksarbejder, Skovarb,, Jord- og Betonarb., Bryugeriarb. o. s. v.
  For Landbrugets Medhjælpere angives den særlige Beskæftigelse: Forkarf,StaldkBrllSuikcpige1Husgerntngo.a*v*
  Forhenværende Næringsdrivende m. v. sætter et "Fhv" foran tidligere Livsstilting.
  Lever man hovedsagelig af Formue, Aldersrente m. v. anføres dette.
  Arbejdsløse og Personer, der hovedsagelig lever af Kommunehjæip m. v. anfører dette, men giver tillige Oplysning om deres egentlige Erhverv.
  ( Tal tilføjet af myndighed. (Kr.?))
 • Rubrik 12: Virksomhedens (Branchens) Art
  (f. Eks. Skibsværft. Cyklereparation. Handel med Korn og Foderstoffer. Savværk o. s. v.).
  Udfyldes af saavel selvstændige som ansatte.
  For Virksomheder med flere erhvervsgrene (Brancher) anføres Arten af den Bedriftsafdeling. hvor man for Tiden er beskæftiget (Manufakturlager, Kulfirmas Havneplads. Restaurant, Burmeister å Wains Støberier o. s. v.).
  Personer, der for Tiden er arbejdsløse, giver Oplysning om dan Virksomhed. hvor de sidst har været beskæftiget.
 • Rubrik 13: Besvares kun af Hustruen og hjemtneboende Børn over 14 Aar
  Hjælper De Familieoverhovedet i dennes Erhverv?
  (Anfør saa godt som muligt Oplysning om Beskæftigelsens Art: "Passer Butikken*, "Hjælper paa Værkstedet" eller for Landbruget: "Hjælper ved Malkning". "Ved Markarbejde", "Ved Tærskning" o. I.)
  NB! Saafremt den paagældende har selvstændig Stilling som Svend, Karl, Fodermester, Ekspedient, Husassistent o. s. v. skal dette være anført i Rubrik 11.
 • Rubrik 14: Besvares kan af hjemmeboende Døtre over 14 Aar
  Hjælper De ved den daglige Husgerning i Hjemmet? Ja el. Nej

Første linie: Adressen (Gade/vej, Husnummer o.s.v.)

Efterføggende linjer: husstandens medlemmer (Afskrift fra kilden). Brug af rubrik-nr. henviser til listen ovenfor.
 • Larsen, Valdemar Peter; ; ; M; 2/10; 99; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; Dansk; G; 10/9 1927; Husfader; Parcellist; Landbrug;
 • Larsen Ester Marie; ; ; K; 20/10; 06; København; // ; // [G); // ; Husmoder
 • Larsen Karen Marie; ; ; K; 14/1; 28; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; // ; U; Barn
 • Larsen Ellen Margrethe; ; ; K; 24/2; 37; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; // ; // ; //
 • Larsen Ellen Marie; ; ; K; 24/2; 74; Farum Sogn Frederiksborg Amt; // [U] ; ; Slægtning; Aldersrentenyder
 • Hansen Carl Marius; ; ; M; 4/8; 20; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; // ; // ; // [Slægtning]; Caffør; Vognmand Carl Hansen Alsønderup;
 • Overstreget: Jensen Jørgen; Svenstrupvej 8 Vanløse København; ; M; 23/1; Hjørlunde Sogn Frederiksborg Amt; // ; E; // [Slægtning]; Fhv Bryggeriarbejder
Ellen Marie Larsen hos Fam. Ester Marie og Valdemar Peter Larsen og slægtninge
05/11 1940: Folketælling i Alsønderup Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:549
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger
 • Da overstregnigen kunne betyde at “han” var fejlplaceret, blev alle registreringer gennemgået. Han blev ikke fundet registreret sammen med andre i sognet.
 • Larsen Ellen Marie: Mor til Valdemar Peter og søster til Jørgen Jensens afdøde ægtefælle Ane Kirstine
Husstanden / Familien udfyldte selv en del af skemaet så det var fældende for optællingsdagen den 5. novenber 1940.

Kolonner / Rubrikker:

 • Rubrik 1: Her anføres: 1) samtlige personer, der Natten mellem den 4. og 5. November har haft ophold på Tællingsstedet,
  samt 2) de Personer, der er midlertidig fraværende paa Tællingsdagen.
  (Se iøvrigt Skemaets Forside.)
  Ved Børn endnu uden Navn sættes "Dreng" eller "Pige". | Efternavn. Samtlige Fornavne (i rigtig Rækkefølge; det sædvænlige Fornavn understreges)
 • Rubrik 2: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig nærværende d. v. s.
  har fast Bopæl andetsteds (er optaget under en anden Adresse i Folkeregistret), anføres her den faste Bopæls Adresse (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i denne; for Udlændinge dog kun Landets Navn).
 • Rubrik 3: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig fraværende d. v. s.
  har fast Bopæl paa Tællingsstedet (er optaget under denne Adresse i Folkeregistret), med den 5. Novenber ikke er til stede paa Tællingsstedet, anføres her "Fraværende" og Adressen på det midlertidige Opholdssted (ved Ophold i Udlandet anføres kun Landets Navn).
 • Rubrik 4: Køn Mand (M) Kvinde (K)
 • Rubrik 5: Fødselsdata | Fødseldag Fødsels-aar
 • Rubrik 6: Fødested.
  Der angives: København, Frederiksberg, Købstaden eller Sognets og Amtets Navn, event. Stedets Postadresse. For Personer født i Udlandet skrives vedkommende Lands Navn (f. Eks. Island, Sverige. U. S. A. o, s. v*).
 • Rubrik 7: Statsborgerforhold.
  Personer, der har dansk Indfødsret, skriver "Dansk". Andre anfører her Navnet paa det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, U.S.A* o. s- v.) Statsløse anfører „statsløs" og angiver tillige det Land, hvori de tidligere har haft Statsborgerret (f. Eks. "statsløs, tidl. Rusland").
 • Rubrik 8: Ægteskabebelig Stilling.
  Ugift (U) Gift (G) Enkemand eller Enke (E) Separeret (S) Fraskilt (F)
 • Rubrik 9: Dato for det nuværende Ægteskabs Indgaaelse.
  NB.! Rubrikken udfyldes ikke af Enkemænd, Enker, Separerede eller Fraskilte
 • Rubrik 10: Stilling i Familien.
  Husfader, Husmoder, Barn, Plejebarn, Slægtning o. l., Husassistent Pensionær, Logerende.
 • Rubrik 11: Erhverv, Forretning, Næringsvej;
  ogsaa Husmoderens og Børnenes særlige Erhverv.
  Hvis nogen har flere ehverv, anføres disse. Hovederhvervet først.
  Der gives nøjagtig Oplysning om Stillingen indenfor Faget, (Gaardejer, Husmand, Bankdirektør, Smedemester,Manufakturmedhjælper,Skrædersvend,Murerarbejdsmand, Arbejdsdreng, Bud o. s. v.).
  Arbejdsmænd giver nøjagtig Beskrivelse: Landarbejder, Savværksarbejder, Skovarb,, Jord- og Betonarb., Bryugeriarb. o. s. v.
  For Landbrugets Medhjælpere angives den særlige Beskæftigelse: Forkarf,StaldkBrllSuikcpige1Husgerntngo.a*v*
  Forhenværende Næringsdrivende m. v. sætter et "Fhv" foran tidligere Livsstilting.
  Lever man hovedsagelig af Formue, Aldersrente m. v. anføres dette.
  Arbejdsløse og Personer, der hovedsagelig lever af Kommunehjæip m. v. anfører dette, men giver tillige Oplysning om deres egentlige Erhverv.
  ( Tal tilføjet af myndighed. (Kr.?))
 • Rubrik 12: Virksomhedens (Branchens) Art
  (f. Eks. Skibsværft. Cyklereparation. Handel med Korn og Foderstoffer. Savværk o. s. v.).
  Udfyldes af saavel selvstændige som ansatte.
  For Virksomheder med flere erhvervsgrene (Brancher) anføres Arten af den Bedriftsafdeling. hvor man for Tiden er beskæftiget (Manufakturlager, Kulfirmas Havneplads. Restaurant, Burmeister å Wains Støberier o. s. v.).
  Personer, der for Tiden er arbejdsløse, giver Oplysning om dan Virksomhed. hvor de sidst har været beskæftiget.
 • Rubrik 13: Besvares kun af Hustruen og hjemtneboende Børn over 14 Aar
  Hjælper De Familieoverhovedet i dennes Erhverv?
  (Anfør saa godt som muligt Oplysning om Beskæftigelsens Art: "Passer Butikken*, "Hjælper paa Værkstedet" eller for Landbruget: "Hjælper ved Malkning". "Ved Markarbejde", "Ved Tærskning" o. I.)
  NB! Saafremt den paagældende har selvstændig Stilling som Svend, Karl, Fodermester, Ekspedient, Husassistent o. s. v. skal dette være anført i Rubrik 11.
 • Rubrik 14: Besvares kan af hjemmeboende Døtre over 14 Aar
  Hjælper De ved den daglige Husgerning i Hjemmet? Ja el. Nej

Første linie: Adressen (Gade/vej, Husnummer o.s.v.)

Efterføggende linjer: husstandens medlemmer (Afskrift fra kilden). Brug af rubrik-nr. henviser til listen ovenfor.
 • Larsen, Valdemar Peter; ; ; M; 2/10; 99; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; Dansk; G; 10/9 1927; Husfader; Parcellist; Landbrug;
 • Larsen Ester Marie; ; ; K; 20/10; 06; København; // ; // [G); // ; Husmoder
 • Larsen Karen Marie; ; ; K; 14/1; 28; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; // ; U; Barn
 • Larsen Ellen Margrethe; ; ; K; 24/2; 37; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; // ; // ; //
 • Larsen Ellen Marie; ; ; K; 24/2; 74; Farum Sogn Frederiksborg Amt; // [U] ; ; Slægtning; Aldersrentenyder
 • Hansen Carl Marius; ; ; M; 4/8; 20; Alsønderup Sogn Frederiksborg Amt; // ; // ; // [Slægtning]; Caffør; Vognmand Carl Hansen Alsønderup;
 • Overstreget: Jensen Jørgen; Svenstrupvej 8 Vanløse København; ; M; 23/1; Hjørlunde Sogn Frederiksborg Amt; // ; E; // [Slægtning]; Fhv Bryggeriarbejder
02/10 1899: Fødsel i Alsønderup Sogn og By, Strø Herred, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:546
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 17
Fødselsaar og Datum
1899 2, Oktober
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Alsønderup By og Sogn, Strø Herred
Barnets fulde Navn.
Valdemar Peder Larsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Ugift Ellen Marie Larsen for Tiden hos Afbygger Jens Peder Nielsen af Alsønderup. 25 Aar. Udlagt Barnefader Tjenestekarl Niels Peder Nielsen af Alsønderup.
Daabsdagen
19 November 1899
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Sognepræsten Alsønderup Kirke
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Afbygger Peder Hansen og Hustru Marie Hansen f. Nielsen af Bendstrup. Pige Ellen Kirstine Jørgensen af Alsønderup. Afbygger Jørgen Pedersen, Alsønderup Orne og Gaardejer Hans Larsen Bendstrup
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

10 Maanedersdagen tjente hun hos Afbygger Jens Peder Nielsen Alsønderup. Hun er Datter af Husmand Karl Larsen og Hustru Marthalene af Farum.
24/02 1874: Fødsel i Farum Sogn, Ølstykke Herred, Københavns Amt

Reg.Id.:545
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 3
Aar og Datum
Den 24 Februar 1874
Barnets fulde Navn
Ellen Marie Larsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken d. 26 April 1874
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Husmand Carl Larsen og Hustru Marthalene Jensen paa Farum Mark
Fadderne
Barnets morfar. Pigen Christiane Jensen i Farum, Hmd. Christian Ludvigsen, ibid. ?md: Jens Nielsen, ibid, Hmd. Ole Larsen, …… Mark
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
Moderen 37 Aar. 7.” Barn
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Ord
 • ibid: samme sted
Fam Sinding-Olsen og enkemand Jørgen Jensen
05/11 1940: Folketælling i Svenstrupvej 8, Værløse, København (Staden)

Reg.Id.:539
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger
 • Han er her logerende hos datteren Valborg og hendes ægtefælle Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen samt deres børn.
 • Se FT 1940 hos Fam. Ester Marie og Valdemar Peter Larsen i Alsønderup.
 • OBS! [ ] er sat i stedet for do-tegnet "//".
Husstanden / Familien udfyldte selv en del af skemaet så det var fældende for optællingsdagen den 5. novenber 1940.

Kolonner / Rubrikker:

 • Rubrik 1: Her anføres: 1) samtlige personer, der Natten mellem den 4. og 5. November har haft ophold på Tællingsstedet,
  samt 2) de Personer, der er midlertidig fraværende paa Tællingsdagen.
  (Se iøvrigt Skemaets Forside.)
  Ved Børn endnu uden Navn sættes "Dreng" eller "Pige". | Efternavn. Samtlige Fornavne (i rigtig Rækkefølge; det sædvænlige Fornavn understreges)
 • Rubrik 2: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig nærværende d. v. s.
  har fast Bopæl andetsteds (er optaget under en anden Adresse i Folkeregistret), anføres her den faste Bopæls Adresse (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i denne; for Udlændinge dog kun Landets Navn).
 • Rubrik 3: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig fraværende d. v. s.
  har fast Bopæl paa Tællingsstedet (er optaget under denne Adresse i Folkeregistret), med den 5. Novenber ikke er til stede paa Tællingsstedet, anføres her "Fraværende" og Adressen på det midlertidige Opholdssted (ved Ophold i Udlandet anføres kun Landets Navn).
 • Rubrik 4: Køn Mand (M) Kvinde (K)
 • Rubrik 5: Fødselsdata | Fødseldag Fødsels-aar
 • Rubrik 6: Fødested.
  Der angives: København, Frederiksberg, Købstaden eller Sognets og Amtets Navn, event. Stedets Postadresse. For Personer født i Udlandet skrives vedkommende Lands Navn (f. Eks. Island, Sverige. U. S. A. o, s. v*).
 • Rubrik 7: Statsborgerforhold.
  Personer, der har dansk Indfødsret, skriver "Dansk". Andre anfører her Navnet paa det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, U.S.A* o. s- v.) Statsløse anfører „statsløs" og angiver tillige det Land, hvori de tidligere har haft Statsborgerret (f. Eks. "statsløs, tidl. Rusland").
 • Rubrik 8: Ægteskabebelig Stilling.
  Ugift (U) Gift (G) Enkemand eller Enke (E) Separeret (S) Fraskilt (F)
 • Rubrik 9: Dato for det nuværende Ægteskabs Indgaaelse.
  NB.! Rubrikken udfyldes ikke af Enkemænd, Enker, Separerede eller Fraskilte
 • Rubrik 10: Stilling i Familien.
  Husfader, Husmoder, Barn, Plejebarn, Slægtning o. l., Husassistent Pensionær, Logerende.
 • Rubrik 11: Erhverv, Forretning, Næringsvej;
  ogsaa Husmoderens og Børnenes særlige Erhverv.
  Hvis nogen har flere ehverv, anføres disse. Hovederhvervet først.
  Der gives nøjagtig Oplysning om Stillingen indenfor Faget, (Gaardejer, Husmand, Bankdirektør, Smedemester,Manufakturmedhjælper,Skrædersvend,Murerarbejdsmand, Arbejdsdreng, Bud o. s. v.).
  Arbejdsmænd giver nøjagtig Beskrivelse: Landarbejder, Savværksarbejder, Skovarb,, Jord- og Betonarb., Bryugeriarb. o. s. v.
  For Landbrugets Medhjælpere angives den særlige Beskæftigelse: Forkarf,StaldkBrllSuikcpige1Husgerntngo.a*v*
  Forhenværende Næringsdrivende m. v. sætter et "Fhv" foran tidligere Livsstilting.
  Lever man hovedsagelig af Formue, Aldersrente m. v. anføres dette.
  Arbejdsløse og Personer, der hovedsagelig lever af Kommunehjæip m. v. anfører dette, men giver tillige Oplysning om deres egentlige Erhverv.
  ( Tal tilføjet af myndighed. (Kr.?))
 • Rubrik 12: Virksomhedens (Branchens) Art
  (f. Eks. Skibsværft. Cyklereparation. Handel med Korn og Foderstoffer. Savværk o. s. v.).
  Udfyldes af saavel selvstændige som ansatte.
  For Virksomheder med flere erhvervsgrene (Brancher) anføres Arten af den Bedriftsafdeling. hvor man for Tiden er beskæftiget (Manufakturlager, Kulfirmas Havneplads. Restaurant, Burmeister å Wains Støberier o. s. v.).
  Personer, der for Tiden er arbejdsløse, giver Oplysning om dan Virksomhed. hvor de sidst har været beskæftiget.
 • Rubrik 13: Besvares kun af Hustruen og hjemtneboende Børn over 14 Aar
  Hjælper De Familieoverhovedet i dennes Erhverv?
  (Anfør saa godt som muligt Oplysning om Beskæftigelsens Art: "Passer Butikken*, "Hjælper paa Værkstedet" eller for Landbruget: "Hjælper ved Malkning". "Ved Markarbejde", "Ved Tærskning" o. I.)
  NB! Saafremt den paagældende har selvstændig Stilling som Svend, Karl, Fodermester, Ekspedient, Husassistent o. s. v. skal dette være anført i Rubrik 11.
 • Rubrik 14: Besvares kan af hjemmeboende Døtre over 14 Aar
  Hjælper De ved den daglige Husgerning i Hjemmet? Ja el. Nej

Første linie: Adressen (Gade/vej, Husnummer o.s.v.)

Efterføggende linjer: husstandens medlemmer (Afskrift fra kilden). Brug af rubrik-nr. henviser til listen ovenfor.
 • Jensen, Jørgen; ; fraværende Alsønderup.; M; 23/1; 1867; Hjørlunde, Frederiksborg A.; dansk; E; Logerende; Rentier;
 • Olsen, Aksel Harry Bernhard Sinding; ; ; M; 28/8; 1900; Viborg; // [dansk] ; G; [Nuværende ægteskab] 22-5-25; Husfader; Ingeniørassistent; Nordisk Kabel & Traad fabrikken Kabelværksted, Elektroteknisk Laboratorium;
 • [Olsen] Valborg Christiane; ; ; K; 23/12; 1901; København; // [dansk] ; G; 22-5-25; Husmoder
 • [Olsen] Kai Sinding; M; 14/9; 1927; Frederiksberg; [dansk]; U; Barn
 • [Olsen] Jørgen Sinding; ; ; M; 16/8; 1931; København; [dansk]; U; [barn];
Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen (1900-1957) - Begravelse
17/08 1957: Død i Brønshøj Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:544
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1957 28nde Juli Læux Østrig
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

1957 17de August fra Brønshøj Kirke til Vesterkirkegaard
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Prokurist. Svenstrupvej 8. født 29.8.1900 i Viborg Søn af Mejerist Ferdinand Valdemar Olsen og Hustru Birgitte Kirstine Pedersen. Efterl Ægtefælle Valborg Christiane Jensen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
56 Aar
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
Hamann
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

[tom]
Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen (1900-1957)
28/07 1957: Død i Advendt Sogn, København

Reg.Id.:543
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 18
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1957 28. juli Lienz von Hiblersstrafse 5 Østrig
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

1957 17. august Fra Brønshøj Kirke til Vestre Kirkegaard
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Gift, prokuterist, Svenstrupvej 8. født i Viborg Domsogn 1900-29.august søn af mejerist Ferdinand Valdemar Olsen og hustru Birgitte Kirstine f. Pedersen. Efterlevende ægtefælle: Valborg Christiane Jensen.
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
56 år
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
Pastor Hamann
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

[tom]
Aksel Harry Bernhardt Sinding-Olsen (f. Sinding Olsen 1900 - 1957)
17/03 1901: Dåb i Helligkors sogn, København (Staden)

Reg.Id.:542
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 275
Fødselsaar og Datum
[Se tilføj.]
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Domsognet i Viborg
Barnets fulde Navn.
Aksel Bernhard [overstreget: Sinding Olsen] Sinding-Olsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Olsen Ferdinand Valdemar Mejerist og Hustru Birgitte Kirstin Pedersen
Daabsdagen
[Se tilføj.]
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Pastor Iforsen i Kirken
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fyrbøder Niels Peter Petersen Ryesgade 53,3 Pigen Betty Sæholander Trepkasgade 3,1 Forældrene
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

II Møller _ Barnet maa anses fødebyhjemsteds berettiget i Københavns Kommune, idet Faderen havde Forsørgelsens ret paa Barnet Fødselsdag i [Stengade?] 3, 4 sal - A47 /i70/1900. Fram. Viborg Domsogn. Til flyttede [Stengade] 3,4 Viede 23/6 1900 i Vartov Kirke, Kbhavn.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
 • 1900 29. August Navnerettelse til Sinding-Olsen iflg. kgl. Bevilling af 31 Januar 1945. T.5468
 • 17 Marts 1901 Daaben er meldt til Viborg Dmsogn og Kbhavns magistrat 13/3 1901
28/08 1900: Fødsel i Viborg Domsogn, Viborg Amt

Reg.Id.:541
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 29
Fødselsaar og Datum
1900 29 August
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Vudalslund Skovfogedbolig.
Barnets fulde Navn.
Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen [Se registrantens tilf.]
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Mejerist Ferdinand Valdemar Olsen og Hustru Birgitte Kirstine Pedersen 26 Aar
Daabsdagen
17 Marts 1901
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Helligkorskirken i Kjøbenhavn
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[tom]
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Noteret i Helligkors kirken Kirkebog i Kjøbenhavn, som forso. elles ...: g. der efter Skr. af 21/12/1900
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen [Bindestreg med både en anden pen og håndskrift. Tilføjet:] iflg. kgl Bevilling af 31/1 45
Fam. Valborg Christiane (f. Jensen 1901) og Aksel Harry Bernhardt Sinding-Olsen
22/05 1925: Vielse i Brønshøj Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:540
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 24
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ungkarl, Ingeniørassistent Aksel Harry Bernhardt Sinding-Olsen. Nydamsvej 1 II. f. 29-8-1900 i Viborg d. 17-3-1901 i Helligkors Kirke Kbh. S. af Mejerist Ferdinand Valdemar Olsen og Hstr. Birgitte Kirstine f. Pedersen.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ugift Ekspedetrice Valborg Christiane Jensen Dortheavej 58 I f. 23-12-1901 i Kbhavn. d. 24-1-1902 o St. Mathæus Kirke. D. af Bryggeriarbejder Jørgen Jensen og Hstr. Ane Kirstine f. Larsen. Ny Carlsbergvej 85 3
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Parets Fædre.
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
a. 1-5-25. b. 3-5-25. Mag. medd. afs. 4-5-25
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1925 22de Maj Brønshø
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
Pastor C Jespersen I Kirken.
Anmærkninger

(Her anføres eventuel Erklæring om, i hvilken Tro Børnene skulle opdrages, hvilken er klæring underskrives i Bogen.)

Kbh. Mag. Att. af 24-4-25. _ x Kongelig Bevilling 31-1-1945 til at føre Familienavne med Sinding-Olsen.
Jørgen Jensen, Enkemand - Fraværende hos Fam Sinding-Olsen
05/11 1940: Folketælling i Svenstrupvej 8, Værløse, København (Staden)

Reg.Id.:538
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger
 • Han er her logerende hos datteren Valborg og hendes ægtefælle Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen samt deres børn.
 • Se FT 1940 hos Fam. Ester Marie og Valdemar Peter Larsen i Alsønderup.
 • OBS! [ ] er sat i stedet for do-tegnet "//".
Husstanden / Familien udfyldte selv en del af skemaet så det var fældende for optællingsdagen den 5. novenber 1940.

Kolonner / Rubrikker:

 • Rubrik 1: Her anføres: 1) samtlige personer, der Natten mellem den 4. og 5. November har haft ophold på Tællingsstedet,
  samt 2) de Personer, der er midlertidig fraværende paa Tællingsdagen.
  (Se iøvrigt Skemaets Forside.)
  Ved Børn endnu uden Navn sættes "Dreng" eller "Pige". | Efternavn. Samtlige Fornavne (i rigtig Rækkefølge; det sædvænlige Fornavn understreges)
 • Rubrik 2: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig nærværende d. v. s.
  har fast Bopæl andetsteds (er optaget under en anden Adresse i Folkeregistret), anføres her den faste Bopæls Adresse (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i denne; for Udlændinge dog kun Landets Navn).
 • Rubrik 3: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig fraværende d. v. s.
  har fast Bopæl paa Tællingsstedet (er optaget under denne Adresse i Folkeregistret), med den 5. Novenber ikke er til stede paa Tællingsstedet, anføres her "Fraværende" og Adressen på det midlertidige Opholdssted (ved Ophold i Udlandet anføres kun Landets Navn).
 • Rubrik 4: Køn Mand (M) Kvinde (K)
 • Rubrik 5: Fødselsdata | Fødseldag Fødsels-aar
 • Rubrik 6: Fødested.
  Der angives: København, Frederiksberg, Købstaden eller Sognets og Amtets Navn, event. Stedets Postadresse. For Personer født i Udlandet skrives vedkommende Lands Navn (f. Eks. Island, Sverige. U. S. A. o, s. v*).
 • Rubrik 7: Statsborgerforhold.
  Personer, der har dansk Indfødsret, skriver "Dansk". Andre anfører her Navnet paa det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, U.S.A* o. s- v.) Statsløse anfører „statsløs" og angiver tillige det Land, hvori de tidligere har haft Statsborgerret (f. Eks. "statsløs, tidl. Rusland").
 • Rubrik 8: Ægteskabebelig Stilling.
  Ugift (U) Gift (G) Enkemand eller Enke (E) Separeret (S) Fraskilt (F)
 • Rubrik 9: Dato for det nuværende Ægteskabs Indgaaelse.
  NB.! Rubrikken udfyldes ikke af Enkemænd, Enker, Separerede eller Fraskilte
 • Rubrik 10: Stilling i Familien.
  Husfader, Husmoder, Barn, Plejebarn, Slægtning o. l., Husassistent Pensionær, Logerende.
 • Rubrik 11: Erhverv, Forretning, Næringsvej;
  ogsaa Husmoderens og Børnenes særlige Erhverv.
  Hvis nogen har flere ehverv, anføres disse. Hovederhvervet først.
  Der gives nøjagtig Oplysning om Stillingen indenfor Faget, (Gaardejer, Husmand, Bankdirektør, Smedemester,Manufakturmedhjælper,Skrædersvend,Murerarbejdsmand, Arbejdsdreng, Bud o. s. v.).
  Arbejdsmænd giver nøjagtig Beskrivelse: Landarbejder, Savværksarbejder, Skovarb,, Jord- og Betonarb., Bryugeriarb. o. s. v.
  For Landbrugets Medhjælpere angives den særlige Beskæftigelse: Forkarf,StaldkBrllSuikcpige1Husgerntngo.a*v*
  Forhenværende Næringsdrivende m. v. sætter et "Fhv" foran tidligere Livsstilting.
  Lever man hovedsagelig af Formue, Aldersrente m. v. anføres dette.
  Arbejdsløse og Personer, der hovedsagelig lever af Kommunehjæip m. v. anfører dette, men giver tillige Oplysning om deres egentlige Erhverv.
  ( Tal tilføjet af myndighed. (Kr.?))
 • Rubrik 12: Virksomhedens (Branchens) Art
  (f. Eks. Skibsværft. Cyklereparation. Handel med Korn og Foderstoffer. Savværk o. s. v.).
  Udfyldes af saavel selvstændige som ansatte.
  For Virksomheder med flere erhvervsgrene (Brancher) anføres Arten af den Bedriftsafdeling. hvor man for Tiden er beskæftiget (Manufakturlager, Kulfirmas Havneplads. Restaurant, Burmeister å Wains Støberier o. s. v.).
  Personer, der for Tiden er arbejdsløse, giver Oplysning om dan Virksomhed. hvor de sidst har været beskæftiget.
 • Rubrik 13: Besvares kun af Hustruen og hjemtneboende Børn over 14 Aar
  Hjælper De Familieoverhovedet i dennes Erhverv?
  (Anfør saa godt som muligt Oplysning om Beskæftigelsens Art: "Passer Butikken*, "Hjælper paa Værkstedet" eller for Landbruget: "Hjælper ved Malkning". "Ved Markarbejde", "Ved Tærskning" o. I.)
  NB! Saafremt den paagældende har selvstændig Stilling som Svend, Karl, Fodermester, Ekspedient, Husassistent o. s. v. skal dette være anført i Rubrik 11.
 • Rubrik 14: Besvares kan af hjemmeboende Døtre over 14 Aar
  Hjælper De ved den daglige Husgerning i Hjemmet? Ja el. Nej

Første linie: Adressen (Gade/vej, Husnummer o.s.v.)

Efterføggende linjer: husstandens medlemmer (Afskrift fra kilden). Brug af rubrik-nr. henviser til listen ovenfor.
 • Jensen, Jørgen; ; fraværende Alsønderup.; M; 23/1; 1867; Hjørlunde, Frederiksborg A.; dansk; E; Logerende; Rentier;
 • Olsen, Aksel Harry Bernhard Sinding; ; ; M; 28/8; 1900; Viborg; // [dansk] ; G; [Nuværende ægteskab] 22-5-25; Husfader; Ingeniørassistent; Nordisk Kabel & Traad fabrikken Kabelværksted, Elektroteknisk Laboratorium;
 • [Olsen] Valborg Christiane; ; ; K; 23/12; 1901; København; // [dansk] ; G; 22-5-25; Husmoder
 • [Olsen] Kai Sinding; M; 14/9; 1927; Frederiksberg; [dansk]; U; Barn
 • [Olsen] Jørgen Sinding; ; ; M; 16/8; 1931; København; [dansk]; U; [barn];
Jørgen Jensen (1867-1950)
21/11 1950: Død i Sinding-Olsen, Svenstrupvej 8, Værløse, København (Staden)

Reg.Id.:537
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 24
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1950 21. november Bispebjerg hospital
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

1950 26 novenber Bispebjerg Kirkegård
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Jørgen Jensen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Enkemand, fhv. Bryggeriarbejder Svendstrupsvej 8. f. i Hjørlunde 1867 - 23. januar, søn af afbygger Jens Villumsen og hustru Else Kirstine f. Pedersdatter. Afdøde hustru Ane Kirstine f. Larsen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
1867 - 23. januar
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
Pastor Fredbo - Nielsen
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

[tom]
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Han var logerende hos datteren Valborg og hendes ægtefælle Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen, hvor han også sammen med deres sønner Kai og Jørgen boede ved FT. 1940. Svenstrupvej 8, Vanløse, København var/er en villa og dermed en stor kontrast til de trange forhold på Vesterbro.
Kirsten Olander (f.1933)
30/07 1933: Dåb i Solbjerg Sogn, Frederiksberg, København

Reg.Id.:536
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: §
Fødselsaar og -dag
1933 1 April
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Tagesminde Gentofte Sogn
Barnets fulde Navn.
Olander Kirsten
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Olander, Georg Edvin, Brandmand og Hustru Martha født Wendel Frederiksvej 41 st
Daabsaar og -Dag
1933 30 Juli
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Rald i Emmaus-Kirken f. Solbjerg Sogn
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Skorstensfejer Carl F. Wendel og Fru Valborg Wendel Tagensminde Gentofte
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Viede i Christians Kirke d. 21-11-1931. Daab anm t Fødsel og ret d. 31-7-1933 [samme] Folkereg. [samme dato]
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Alias Kirsten Thorsen g.m. John Thorsen.
01/04 1933: Fødsel i Gentofte Sygehus, Tagesminde, Gentofte, København (Staden)

Reg.Id.:535
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 38
Fødselsaar og -dag
1933 1 April
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Tagesminde, Gentofte, Gentofte S
Barnets fulde Navn.
Kirsten Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Brandmand Georg Edvin Olander f. 9/9 1908 & Hst. Martha Wendel f. 6/9 1903 Frederiksvej 41 i Christians K. 21-11-1931
Daabsaar og -Dag
1933 30 Juli
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Rald i Emmaus Kirken f. Solbjerg Sogn
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[tom]
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

[tom]
06/09 1903: Fødsel i Sundby Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:534
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 210
Fødselsaar og Datum
1903 6 September
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Skotlandsgade 3 A 3
Barnets fulde Navn.
Martha Wendel
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Skorstenfejersvend Carl [F?]ritiof Wendel og Hustru: Valborg Weiche 19 Aar
Daabsdagen
10 Januar 1904
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
I Kirken af Paiter Schmeklo..
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Arbm. Emil Jensens Hustru Viborggade 16, Skorstensfejer Axel .i.gren [Holmbladsgade?] 4. Ugift Johanne Wesche [Pommernsgade?] 6. Arbmd. Julius Wesche, do [Pommernsgade? 6]
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

v. Mathæus K. 2/8 1903. Faderen f. i Sverig. Barnet ej leg. Fødehjem s i Københavns Kommune Mag. Skr. af 2?/10,03
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Martha Olander g.m. Georg Edvin Olander 21/11 1931.
Steen Olander, Horsens, Dk.