Slægts Historie

De nyeste Registreringer

Skriv og vælg

Der er ikke valgt en person.
Derfor vises 116 registreringer med de nyeste reg. og ændringer øverst i listen.

Fam. Olaf Jensen og (Mine Katrine) Jenny Jensen
05/11 1940: FT i Hestedamsgade, Horsens, Skanderborg Amt

Reg.Id.:440
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger
Husnr. er ikke angivet i FT. I Horsens Vejviser 1944 er deres Kolonialhandel i nr. 18
Jensen Olaf ; M; 1974 98; Ølsted, fra Løsning; G; [Dato for Ægteskabs Indgaaelse] 20/5 23; Husfader; Kolonialhandler; [Virksomhedns (Branchens) Art] Kolonial
[Jensen] Mine Katrine Jenny; K; 12//3 01; Vejle; G; [Dato for Ægteskabs Indgaaelse] 20/5 23; Husmoder; ; ; [Hjælper De Familieoverhovedet i denne Erhverv?]: [Tom];
[Jensen] Knud; M; 28/2 24; Horsens; Barn; Skoleelev;
[Jensen] Inger-Lise; K; 18/6 26; Horsens; Barn; Skoleelev;
Olaf Jensen (f. 1898 i Ølsted S.)
14/04 1912: Konfirmation i Bottrup, Ølsted Sogb, Vejle A. Hatting Herred

Reg.Id.:438
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Konfirmerede Drenge / Piger
Drenge
Nr.: 3
Konfirmations Aar og Datum
1912 14. April
Konfirmandens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen
Olaf Jensen af Ølsted
Forældrenes (ved uægtebørn Moderens), eventuelt tillige Stiffaderens eller Stifmoderens eller Husbondens fulde Navn, Stilling og Bopæl
Væver Hans Madsen Jensen og Hustru Birthe Marie f. Kristensen af Bottrup
Konfirmandens Fødested og Daabssted (Sogn) med angivelse af Aar og Datum for Fødsel og Daab efter Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen.
Født 19. April 1898 i Bottrup. Døbt 12. Juni 1898 i Ølsted Kirke
Dom om Konfirmandens Kundskaber og Forhold.
[Ingen]
Af hvilken Præste Konfirmationshandlingen er udført.
Af Sognepræsten
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Birthe Marie Kristensen: Birthe Marie Christensen f. 1856 29/1 i Vejle Amt, Nørvang Herred, Hvejsel Sogn.
19/04 1898: Fødsel i Bottrup, Ølsted Sogn, Hatting Herred, Vejle A.

Reg.Id.:437
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 59
Fødselsaar og Datum
1898 19de April
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Bottrup By, Ølsted Sogn, Hatting Herred
Barnets fulde Navn.
Olaf Jensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Væver Hans Madsen Jensen og Hustru Birthe Marie Kristensen i Bottrup. Moderen 42 Aar.
Daabsdagen
12te Juni
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Stedets Sognepræst I Kirken
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Pige Jensine Karolone Kristensen Ørum. Pige Mette Marie Rasmussen, Bottrup. Faderen. Ungk. Jens Karl Kristensen, Ørum
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Birthe Marie Kristensen: Birthe Marie Christensen f. 1856 29/1 i Vejle Amt, Nørvang Herred, Hvejsel Sogn.
Fam. Hans Madsen Jensen og Birthe Marie Jensen f. Christensen
01/02 1916: FT i Bottrup, Ølsted Sogn, Vejle A.; Hatting Herred

Reg.Id.:436
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Bottrup Matr. 5?; 11; Hans Madsen Jensen; M; 31/8 1861; G; Nej; Intet; Husfader; Væver; ; ; 500; 0; ; 1,95
[Samme]; [Samme]; Bertha Marie Jensen; K; 29/1 1856; G; Nej; Intet; Husmoder; Husgerning; ; ; ; ; ; ;
Fam. Amalie Katrine Jensen 1940
05/11 1940: FT i Møllegade 30 st., Horsens, Vejle Amt

Reg.Id.:435
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger
OBS! Amalie er Separeret.
Husstanden / Familien udfyldte selv en del af skemaet så det var fældende for optællingsdagen den 5. novenber 1940.

Kolonner / Rubrikker:

 • Rubrik 1: Her anføres: 1) samtlige personer, der Natten mellem den 4. og 5. November har haft ophold på Tællingsstedet,
  samt 2) de Personer, der er midlertidig fraværende paa Tællingsdagen.
  (Se iøvrigt Skemaets Forside.)
  Ved Børn endnu uden Navn sættes "Dreng" eller "Pige". | Efternavn. Samtlige Fornavne (i rigtig Rækkefølge; det sædvænlige Fornavn understreges)
 • Rubrik 2: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig nærværende d. v. s.
  har fast Bopæl andetsteds (er optaget under en anden Adresse i Folkeregistret), anføres her den faste Bopæls Adresse (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i denne; for Udlændinge dog kun Landets Navn).
 • Rubrik 3: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig fraværende d. v. s.
  har fast Bopæl paa Tællingsstedet (er optaget under denne Adresse i Folkeregistret), med den 5. Novenber ikke er til stede paa Tællingsstedet, anføres her "Fraværende" og Adressen på det midlertidige Opholdssted (ved Ophold i Udlandet anføres kun Landets Navn).
 • Rubrik 4: Køn Mand (M) Kvinde (K)
 • Rubrik 5: Fødselsdata | Fødseldag Fødsels-aar
 • Rubrik 6: Fødested.
  Der angives: København, Frederiksberg, Købstaden eller Sognets og Amtets Navn, event. Stedets Postadresse. For Personer født i Udlandet skrives vedkommende Lands Navn (f. Eks. Island, Sverige. U. S. A. o, s. v*).
 • Rubrik 7: Statsborgerforhold.
  Personer, der har dansk Indfødsret, skriver "Dansk". Andre anfører her Navnet paa det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, U.S.A* o. s- v.) Statsløse anfører „statsløs" og angiver tillige det Land, hvori de tidligere har haft Statsborgerret (f. Eks. "statsløs, tidl. Rusland").
 • Rubrik 8: Ægteskabebelig Stilling.
  Ugift (U) Gift (G) Enkemand eller Enke (E) Separeret (S) Fraskilt (F)
 • Rubrik 9: Dato for det nuværende Ægteskabs Indgaaelse.
  NB.! Rubrikken udfyldes ikke af Enkemænd, Enker, Separerede eller Fraskilte
 • Rubrik 10: Stilling i Familien.
  Husfader, Husmoder, Barn, Plejebarn, Slægtning o. l., Husassistent Pensionær, Logerende.
 • Rubrik 11: Erhverv, Forretning, Næringsvej;
  ogsaa Husmoderens og Børnenes særlige Erhverv.
  Hvis nogen har flere ehverv, anføres disse. Hovederhvervet først.
  Der gives nøjagtig Oplysning om Stillingen indenfor Faget, (Gaardejer, Husmand, Bankdirektør, Smedemester,Manufakturmedhjælper,Skrædersvend,Murerarbejdsmand, Arbejdsdreng, Bud o. s. v.).
  Arbejdsmænd giver nøjagtig Beskrivelse: Landarbejder, Savværksarbejder, Skovarb,, Jord- og Betonarb., Bryugeriarb. o. s. v.
  For Landbrugets Medhjælpere angives den særlige Beskæftigelse: Forkarf,StaldkBrllSuikcpige1Husgerntngo.a*v*
  Forhenværende Næringsdrivende m. v. sætter et "Fhv" foran tidligere Livsstilting.
  Lever man hovedsagelig af Formue, Aldersrente m. v. anføres dette.
  Arbejdsløse og Personer, der hovedsagelig lever af Kommunehjæip m. v. anfører dette, men giver tillige Oplysning om deres egentlige Erhverv.
  ( Tal tilføjet af myndighed. (Kr.?))
 • Rubrik 12: Virksomhedens (Branchens) Art
  (f. Eks. Skibsværft. Cyklereparation. Handel med Korn og Foderstoffer. Savværk o. s. v.).
  Udfyldes af saavel selvstændige som ansatte.
  For Virksomheder med flere erhvervsgrene (Brancher) anføres Arten af den Bedriftsafdeling. hvor man for Tiden er beskæftiget (Manufakturlager, Kulfirmas Havneplads. Restaurant, Burmeister å Wains Støberier o. s. v.).
  Personer, der for Tiden er arbejdsløse, giver Oplysning om dan Virksomhed. hvor de sidst har været beskæftiget.
 • Rubrik 13: Besvares kun af Hustruen og hjemtneboende Børn over 14 Aar
  Hjælper De Familieoverhovedet i dennes Erhverv?
  (Anfør saa godt som muligt Oplysning om Beskæftigelsens Art: "Passer Butikken*, "Hjælper paa Værkstedet" eller for Landbruget: "Hjælper ved Malkning". "Ved Markarbejde", "Ved Tærskning" o. I.)
  NB! Saafremt den paagældende har selvstændig Stilling som Svend, Karl, Fodermester, Ekspedient, Husassistent o. s. v. skal dette være anført i Rubrik 11.
 • Rubrik 14: Besvares kan af hjemmeboende Døtre over 14 Aar
  Hjælper De ved den daglige Husgerning i Hjemmet? Ja el. Nej

Første linie: Adressen (Gade/vej, Husnummer o.s.v.)

Efterføggende linjer: husstandens medlemmer (Afskrift fra kilden). Brug af rubrik-nr. henviser til listen ovenfor.
Møllegade 30 st.
Petersen, Amalie; ; ; ; K.; 28/3 1892; Ølsted Vejle Amt; Dansk; S(epareret) (Tom); Husmoder; Kommunehjælp
Petersen; Bendt; ; M.; 15/11 1933;; Thyrsted Sogn Vejle Amt; Dansk; ; ; Barn
Petersen, Ivan; ; M.; 31/3 1929; Kattrup Skanderborg Amt; Dansk; ; ; Barn
[Tom linje]
Pedersen; Hans Chr.; (Midlertiig fraværende): Ribe; M; 1/4 1918; Ølsted; Dansk; U(gift); ; ; Kommis
11/04 1859: Fødsel i Vester Nebel Sogn og Mark, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:434
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1859-8
Aar og Datum
11. April
Barnets fulde Navn
Frederik Christian Knudsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjemmedøbt d 23 April formodent. Sygdom i Kirken d 9 Juni
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gaardmnd Knud Thuesen og Hustru Karen Pedersdatter paa Nebel Mark
Fadderne
Landmand Søren Thomsens Hustru, Huusmnd Niels Olesens Hustru, Gaardmnd Frands Hansen, Ungk Christen Pedersen, Huusmmnd Jørgen Hansen alle af Nebel
Fam. Kirstine Marie Jørgensen (f. 1853) og Jens Hansen 34 år
01/02 1880: FT i Vester Nebel Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:433
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Vester Nebel By og Sogn, en Gaard, 108, FT-1880, C5248.
I V. Nebel Sogn 1853 - 55 findes ingen andre Kjerstine Marie Jörgensen eller lignende navne end Kirsten Marie Jørgensen [Kirstine ændret ved overstrening] f. 8/12 1853, som er datter af Ane Dorthea Pedersdatter og Jørgen Jørgens.
Familien er reg. for at spore hvad der skete for Peder Hansens børn Ane Dorthea, Karen og Hans og især hvor Hans Pedersen og Else Thomsen blev af.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Jens Hansen; 34; Gift; Husfader og Gaardeier; ; Vester Nebel
Kjerstine Marie Jörgensen; 26; Gift; hans Kone; ; Vester Nebel
Jörgen Jörgensen Hansen; 1; Ugift; deres Börn; ; Vester Nebel
Hans Christensen; 63??; Gift; Husfaderens Forældre; ; Vester Nebe
Hans Knudsen Jensen; 39; Ugift; Tjenestefolk; ; Vester Nebel
Ane Katrine Marie Jepsen; 16; Ugift; Tjenestefolk; ; Taulev Sogn Veile Amt
Ane Kjerstine Brodallund; 12; Ugift; Tjenestefolk; ; Starup S. Veile Amt
13/06 1850: Fødsel i Vester Nebel Sogn og Mark, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:432
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1850 - 5
Aar og Datum
13 Juni
Barnets fulde Navn
Jørgen Peder Jørgensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
8de September i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Jørgen Jørgensen og Hustru Dorthe Peders Datter Nebel Mark.
Fadderne
Pige Karen Pedersdatter fra Haastrup, Gaardmand Peder G...s Kone. Gaardmnd Poul Jensen ...agh Jørgen Jørgensen og Jens Jørgensen alle af Nebel
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
1850 - 4
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Karen Pedersdatter f. 19/4 1929 er Ane Dorthea Pedersdatter (f. 25/9 1822) søster. De er begge dødtre af Peder Hansen, men har forskellige mødre.
06/04 1856: Fødsel i Vester Nebel Sogn og Mark, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:431
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1856 - 3
Aar og Datum
6 April
Barnets fulde Navn
Maren Jørgensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
25 Mai i Kirken Hjemmedøbt d 13 April for mh af Sygdom
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Jørgen Jørgensen og Hustru Dorthe Pedersdatter Nebel Mark. Moderen 35 Aar [a overstreget i Dorthea]
Fadderne
Gaardmand Anders Christensen Hustru fra Hostrup Poul Jensens Hustru Gaardmd Knud Thuesen, Ka.ar.a. Mortensen og Jørgen Sørensen ..gd alle af Nebel
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Knud Thuesen: Gift med Ane Dorthea Pedersdatters søster Karen Pedersdatter.
08/12 1853: Fødsel i Vester Nebel Sogn og Mark, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:430
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 12
Aar og Datum
8 Decbr. 1853
Barnets fulde Navn
Kirsten Marie Jørgensen [Kirstine ændret ved overstrening]
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjemmedøbt d 10 Decb for [mulig?] Sygfom i Kirken 26 Marti 1854
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Jørgen Jørgensen og Hustru Dorthe Peders: paa Nebel Mk
Fadderne
Pige Ane Kirstine Jørgensen, Gaardm Hans Knudsens Hustru, Gaardmd Knud Thuesen, Gaardmd Jeppe Madsen, Ungk Hans Jørgen Mortensen alle fra Nebel
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
1853 - 22
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Knud Thuesen: Gift med Ane Dorthea Pedersdatters søster Karen Pedersdatter.
Karoline Johanne Jensen
10/04 1904: Konfirmation i Bottrup, Hatting Herred; Ølsted Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:429
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Konfirmerede Drenge / Piger
Piger
Nr.: 1
Konfirmations Aar og Datum
1904 den 10de April i Ølsted Kirke
Konfirmandens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen
Karoline Johanne Jensen, Bottrup
Forældrenes (ved uægtebørn Moderens), eventuelt tillige Stiffaderens eller Stifmoderens eller Husbondens fulde Navn, Stilling og Bopæl
Væver Hans Madsen Jensen og Hustru Birthe Marie Kristensen af Bottrup
Konfirmandens Fødested og Daabssted (Sogn) med angivelse af Aar og Datum for Fødsel og Daab efter Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen.
Født i Bottrup, Ølsted Sogn den 25de December 1889 og døbt i Øls
Dom om Konfirmandens Kundskaber og Forhold.
[Tom ved alle]
Af hvilken Præste Konfirmationshandlingen er udført.
Af Sognepræsten
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Født i Bottrup, Ølsted Sogn den 25de December 1889 og døbt i Ølsted Kirke d. 19de Januar 1890
irthe Marie Kristensen: Fødsels-registreringen i Hvejsel: Birthe Marie Christensen
Amalie Katrine Jensen
22/04 1906: Konfirmation i Bottrup, Hatting Herred; Ølsted Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:428
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Konfirmerede Drenge / Piger
Piger
Nr.: 2
Konfirmations Aar og Datum
1906 Den 22de April i Ølsted Kirke
Konfirmandens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen
Amalie Katrine Jensen, Bottrup
Forældrenes (ved uægtebørn Moderens), eventuelt tillige Stiffaderens eller Stifmoderens eller Husbondens fulde Navn, Stilling og Bopæl
Væver og Husmand Hans Madsen Jensen og Hustru Birthe Marie Kristensen af Bottrup
Konfirmandens Fødested og Daabssted (Sogn) med angivelse af Aar og Datum for Fødsel og Daab efter Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen.
Født i Ølsted By og Sogn 28de Marts 1892 og døbt i Kirken 18de A
Dom om Konfirmandens Kundskaber og Forhold.
[Tom ved alle]
Af hvilken Præste Konfirmationshandlingen er udført.
Af Sognepræsten
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Født i Ølsted By og Sogn 28de Marts 1892 og døbt i Kirken 18de April s. A.
Hans Madsen Jensen & Birthe Marie Christensen
01/02 1911: FT i Bottrup, Hatting Herred; Ølsted Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:427
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Bertha Jensen: Født Birthe Marie Christensen.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Skema: nr. 9; Matr. 5k; Hus; Fam./Husstand: 10
A: = Fødested
B: = Hvilket Aar taget Bopæl i Sognet
C: = Sidste Bopæl før Tilknytning til Sognet
PERSONER I HUSSTANDEN
Hans Madsen Jensen; 30-8-1861; G; A: Bregninge, Svendborg Amt; B: 1895; C: Løsning S.; Husfader; Væver
Bertha Jensen; 29-1-1856; G; A: Hvejsel Sogn, Vejle Amt; B: 1895; C: Løsning S.; Husmoder; ;
Olaf Jensen; 19-4-1898; ; A: Ølsted S. Vejle Amt; B: ; C: ; Barn;
Fam. Hans Madsen Jensen & Birthe Marie Kristensen
01/02 1901: FT i Bottrup, Ølsted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:426
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Vejle, Hatting, Ølsted, Bottrup, , 80, FT-1901, D9914. (Bertha Marie Kristensen: Fødsels-reg.: Birthe Marie Christensen)
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Hans Madsen Jensen; 18610831; G; Husfader; Væver; Bregninge Sogn Ærø
Bertha Marie Kristensen; 18560129; G; Husmoder; ; Hvejsel Sogn Vejle Amt
Karoline Johanne Jensen; 18891225; U; Barn; ; Ølsted Sogn Vejle Amt
Amalie Kathrine Jensen; 18920328; U; Barn; ; Ølsted Sogn Vejle Amt
Olaf Jensen; 18980719; U; Barn; ; Ølsted Sogn Vejle Amt
Bendicht Hansen (1716-17 - 1800)
12/01 1800: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmanns Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:425
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
AO: Billede 125
Registrering i Kirkebogen
Dom: 1 post Epihp: den 12te Januar blev Bendicht Hansen af Andkiær begravet, gl: 83 Aar
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: 1 post Epihp: Herrens første (dag: søndag) efter Hellig Tre Konger.
01/03 1718: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:262
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
[Anna Rasmusdatters fødsels og dåbs-registrering er endnu ikke fundet. Denne navne-registrering er baseret på hendes døds- og begravelses-reg. (id:424) samt andre registreringer i Gauerslund Sogns Enesteministerialbog 1743 - 1790.]
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Denne midlertidige reg. er lavet for at have et person-id-nr. til hende.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Begravelse 1790
Eod die [samme dag], (Dom: Septuag:)] Benedicht Hansens Hustru navnlige Anna Rasmus Datter af Andkiær begravet Gl: 71 Aar og 11 Maaneder.
Septuag: = Septuagesima 1790 = 31. januar. (Septuagesima: "Den 70. dag før påske" = 9. søndag før påske. )
Beregning af fødsel: Sidst februar eller begyndelsen af marts 1718.
Anna Rasmusdatter (1718 - 1790)
31/01 1790: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holman Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:424
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Eod die [samme dag], (Dom: Septuag:)] Benedicht Hansens Hustru navnlige Anna Rasmus Datter af Andkiær begravet Gl: 71 Aar og 11 Maaneder.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Edom die: "Samme dag"
Septuag: = Septuagesima 1790 = 31. januar. (Septuagesima: "Den 70. dag før påske" = 9. søndag før påske. )
Mor til bl.a. Hans Bendichtsen (1753-1797)
Hans Kristian Pedersen og Karen Johanne Petersen g. Pedersen
16/05 1944: Vielse Lysning i Horsens Kommune

Reg.Id.:423
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Horsens Kommune, Giftefoged Ægteskabsjournal 1943-46
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
35 = AO-billed 35
Nr.: 1944 - 112
Brudgommen
Hans Kristian Pedersen, Handelsmand, Parallelvej 47, Horsens. F. 1/4 1918 i Østed Sogn
Bruden
Karen Johanne Petersen, Syerske, Frederiksgade 5, Horsens. F. 14/3 1921 i Skjold Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 16/5 - 1944
Ivan Pedersen og Inger Olander g. Pedersen
06/05 1952: Vielse Lysning i Horsens KOmmune

Reg.Id.:422
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Horsens KOmmune, Giftefoged, Ægteskabsjournal 1952 - 1955
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 1952 - 127
Brudgommen
Ivan Pedersen, Mineralvandsarb. Ole Wormsgade 9, Horsens. Fødsels år og -dag: 31/3 1929. Fødested: Kattrup Sogn
Bruden
Inger Olander, Husassistent, Ole Wormsgade 9, Horsens. Fødsels år og -dag: 30/10 1932 Fødested: Gentofte Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 6/5 - 1952
Registrantesns tilføjelser
OBS! Samme dato ved de efterfølgende 2. Vielsesdatoen er ikke re
Marie Edith Pedersen g. Andersen g. Hansen og Frank Niels Alex Hansen
02/05 1944: Vielse Lysning i Horsens Kommune

Reg.Id.:421
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Horsens Kommune, Giftefoged Ægteskabsjournal 1943-46
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
34 [= AO Billed 34)
Nr.: 1944 - 105
Brudgommen
Frank Niels Alex Hansen, Arbejdsmand, Bygholm M,alle, Horsens. 4/6 1921 Horsens Klostersogn
Bruden
Marie Edith Andersen, f. Pedersen, Husmoder, ygholm M,alle, Horsens. 14/10 - 1920 Ølsted Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Skilsmissebevilling dat. 29. December 1943, for Bruden
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 2/5 - 1944 ( OBS! Samme dato ved e efterfølgende 2. Vie
Registrantesns tilføjelser
HUn har sønnerne Finn og Benny med ind i ægteskabet.
Marie Edith Pederseh g. Andersen og Svend Andersen
28/11 1939: Vielse Lysning i Horsens Kommune

Reg.Id.:420
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
140 (AO billed: 140)
Nr.: 1939 - 285
Brudgommen
Svend Andersen, f. i Tamdrup S. 3/12 1918. Bud. Spedalsø 14, Horsens
Bruden
Marie Edith Pedersen f. i Ølsted S. 14/10 1920. Husassistent. Møllegade 30, Horsens
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 28/11 1939 [OBS! Samme dato ved flere andre på siden. V
Registrantesns tilføjelser
Skilsmissebevilling dat. 29. December 1943. jf. Hendes og Frank Hansens tinglysning af ægtesab 1944 2/4
Fam. Knud Thuesen og hans forældre
01/02 1850: FT i Brusk H. Vester Nebel Sogn, Vejle A.

Reg.Id.:419
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD -Vester Nebel + Knud Thuesen
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Vejle, Brusk, Vester Nebel, Vester Nebel V. Mk, en Gaard, 43, FT-1850, C5238
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Knud Thuesen; 29; Ugift; ; Gaardm[an]d; Heri Sognet [Vester Nebel]
Thue Pedersen; 62; Enkemand; ; Eierens Fader, forsørges paa Gaard[en]; Bramdrup, Veile Amt
Ane Thuesen !!; 27; Ugift; ; Eierens Søstre; Heri Sognet [Vester Nebel]
Ane Kirstine Thuesen !!; 24; Ugift; ; Eierens Søstre; Do [heri Sognet [Vester Nebel]]
Knud Nissen Brodersen; 20; Ugift; ; ; Do [heri Sognet [Vester Nebel]]
14/03 1821: Fødsel i Brusk H. Vester Nebel Sogn, Vejle A.

Reg.Id.:417
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1821 - 2
Aar og Datum
14. Marts 1821
Barnets fulde Navn
Knud Thuesen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
23 April 1821 i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Thue Pedersen og Mette Jens Datter paa Nebel ....
Fadderne
Gaardmand Peder Jessen fra Wiuf. aardmand .as Pedersens Hustru fra Brandrup. Landkarl Peder Hansen ....... Gaardmand og Sognefoges Niels Jørgensen. Huusmand Iver Pedersens Hustru fra Nebel.
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
195
Jens Peter Knudsen (f. 1854, V. Nebel)
19/03 1868: Konfirmation i Vester Nebel Sogn og Mark, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:415
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Confirmander i Staarup Kirke 19de Marts 1868
Confirmerede Drenge / Piger
Drenge
No.: 2
Confirmandens Navn og Opholdssted
Jens Peter Knudsen
Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Gaardmand Knud Thuesen og Hustru Karen Pedersen paa Nebel Mark
Confirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
6te Januar 1854
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
mg - mg
Når og af hvem vacineret
D. 30te Juni 1857 af do [Black?]
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Karen Pedersen: Karen Pedersdatter f. 19/4 1829-04 i Haastrup, Smidstrup Sogn og datter af Peder Hansen og Kirstine Udesdatter.
Johanne Marie Sørensen (1840, Viuf - 1903, Egtved)
10/04 1903: Død i Oustrup, Egtved Sogn, Jerlev H., Vejle A.

Reg.Id.:414
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Kvindekøn
No.: 3
Dødsdagen (Aar og Datum) og

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn)

10 April 1903 Oustrup
Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

og Begravelsesdagen (Aar og Datum>.

Egtved Sogns Kirkegd
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Johanne Marie Sørensen
Den Dødes Stilling og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved Byen, Sognet og Herredet, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret) samt, for saa vidt Oplysning derom kan erholdes, tillige den afdødes Fødested og Forældrenes (ved uægte fødte Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres tillige dette, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

Aftægtskone paa Oustrup Mark. Født i Viuf. Enke efter forhenværende Gaardmand Niels Udesen Petersen af Ballesgaard.
Alder

(Naar den afdøde var over 1 Aar angives Alderen med det fyldte Aar.)

61 AAr
Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet.
Do. [ Sognepræsten Th. Kampmand]
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Niels Udesen Petersen: Niels Udesen Pedersen.
Begr.: Egtved Sogns Kirkegd Jerlev Herred 16 April 1903
Fam. Niels Udesen Pedersen & Johanne Marie Sørensen
01/02 1901: FT i Egtved, Jerlev, Vejle

Reg.Id.:412
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Niels Ude Pedersen: Niels Udesen Pedersen, søn af Peder Hansen og Kirstine Udesdatter.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Vejle, Jerlev, Egtved, Egtved, 57, 75, FT-1901, D9894
Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Niels Ude Pedersen; 18370429; G ; Husfader ; Aftægtsmand ; Smidstrup. Vejle Amt
Johanne Marie Sørensen; 18400416; G ; Husmoder ; Aftægtskone ; Viuf Sogn. Vejle Amt
Niels Udesen Pedersen (1837, Haastrup - 1902, Egtved)
30/03 1902: Død i Oustrup Mark, Egtved Sogn, Jerlev H., Vejle A.

Reg.Id.:411
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
No.: 1902 - 7
Dødsdagen (Aar og Datum) og

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn)

30 Marts 1902 Oustrup
Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

og Begravelsesdagen (Aar og Datum>.

Egtved Sogns Kirkegaa
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Niels Udesen Petersen
Den Dødes Stilling og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved Byen, Sognet og Herredet, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret) samt, for saa vidt Oplysning derom kan erholdes, tillige den afdødes Fødested og Forældrenes (ved uægte fødte Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres tillige dette, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

Aftægtsmand paa Oustrup Mark. Født i Smidstrup Sogn 27 April 1835. Søn af Gaardmand Peder Hansen og Hustru Kirsten Udesdatter. Gift med Johanne Pedersen af Oustrup Mark.
Alder

(Naar den afdøde var over 1 Aar angives Alderen med det fyldte Aar.)

66 Aar gl.
Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet.
Do. [ Sognepræsten Th. Kampmand]
Anmærkninger
Fundet død paa Marken
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Begr.: Egtved Sogns Kirkegaard Jerlev Herred 5 April 1902.
Johanne Pedersen: Johanne Marie Sørensen.
Søren Jakob Pedersen (f.1876 i Egtved). - 1905: Søren Jakob Udesen
13/04 1890: Konfirmation i Ballesgaard, Egtved Sogn, Jerlev H., Vejle A.

Reg.Id.:410
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Konfirmerede den 13 April 1890 1 Søndag efter Paaske
Confirmerede Drenge / Piger
Drenge
No.: Egtved Skole - 4
Confirmandens Navn og Opholdssted
Søren Jakob Pedersen, Ballesgaard
Confirmandens Fader eller hvis han/hun (?legfrebsøn), hans/hendes Moders samt i fornødent Fald Huusbondens eller Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Gmd. Niels Udesen Pedersen og Hstr. Johanne Marie Sørensen, Ballesgaard
Confirmandens Fødested Fødselsaar og Dag udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
f. 8 Novbr. 1875. d. 2 Januar 1876
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
mg. mg.
Når og af hvem vacineret
20/6 83 Beck
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Udskiftede i 1905 (ligesom flere af hendes søskende) jf. Fødselsregistreringen navnet Pedersen med faderens mellemnavn Udesen
Andersine Pedersen (f. 1871 i Viuf) 1905: Andersine Udesen
04/10 1885: Konfirmation i Ballesgaard, Egtved Sogn, Jerlev H., Vejle A.

Reg.Id.:409
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Den 4. Oktober 1885, 1 Søndag efter MikkeldaG i Egtved Kirke
Confirmerede Drenge / Piger
Piger
No.: Egtved Sk - 17
Confirmandens Navn og Opholdssted
Andersine Pedersen, Ballesgaard
Confirmandens Fader eller hvis han/hun (?legfrebsøn), hans/hendes Moders samt i fornødent Fald Huusbondens eller Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Gmd. Niels Udesen Pedersen og Hstr. Joanne Marie Sørensen af Viuf Mk. nu Ballesgaard Mk.
Confirmandens Fødested Fødselsaar og Dag udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
F. paa Viuf Mk 18 Oktbr. 71. d. 19 Januar 72 i Viuf Kirke
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
mg. mg.
Når og af hvem vacineret
21 Juni 79 O. Hansen
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Udskiftede (ligesom flere af hendes søskende) jf. Fødselsregistreringen navnet Pedersen med faderens mellemnavn Udesen
18/10 1871: Fødsel i Brusk H. Viuf Sogn, Vejle A.

Reg.Id.:408
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 14
Aar og Datum
18 October 1874
Barnets fulde Navn
Andersine Pedersen T.... i Henh. t. Navnebevis, undfanget 1905 2
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken 19d Januar 1872
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gaardmand Niels Udesen Pedersen & Hstr. Johanne Marie Sørensen af Viuf Mark 30 Aar gl.
Fadderne
Pige Marie Jensen Skougaard, Gaardmand Christoffer Christiansens Hstr. begge af Viuf, Ungkal Jørgen Peder Jørgensen af Vester Nebel, Ungkarl [Gerd?] Roy Jensen Skougaard af Viuf [Laur?] Christian Peder Christiansen ibid.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Andersine Pedersen T.... i Henh. t. Navnebevis, undfanget 1905 24 Juni af Herredføgeden i Anst m f. Herreder, Navnet Andersine Udesen ( VA 1025/1905)
Jørgen Peder Jørgensen: F. 1676 1850 og søn af Jørgen Jørgensen (1803-1956) og faderens (halv)søster Ane Dorthea Pedersdatter (1822 - 1888) i Vester Nebel.
Fam. Niels Udesen Pedersen & Johanne Marie Sørensen
09/01 1875: Tilgang i Egtved Sogn, Jerlev H., Vejle A.

Reg.Id.:407
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre navne på personen.
1875
 • 9 Jan. - 1. / Niels Udesen Pedersen / 38 / Gaardmand / Leirskov (Langskov?) / Smidstrup
 • --- - 2. Johane Marie Sørensen / 34 / Hans Kone / Do / fød i Viuf
 • 14 do - 3. / Marie Pedersen / 29 / Tjendende / Nebel / fød i Egtved
17/04 1879: Fødsel i Egtved Sogn, Jerlev H., Vejle A.

Reg.Id.:406
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Quindekiøn
No.: 1879-11
Aar og Datum
17. April
Barnets fulde Navn
Marie Kirstine Pedersen / Fik 1905 24 Juni Navne... af af Anst m
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjdbt. 22 April i Kirke 29. Oktbr.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gmd. Niels Udesen Pedersen og Hustru Johanne Marie Sørensen, 39 Aar, Ballasgaard.
Fadderne
Pige Mette Thue Mine Knudsen af V. Nebel. Gmd. Rasmus Andersen af Hjelmdrur. Ungk. Jens Jensen S. St.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Marie Kirstine Pedersen / Fik 1905 24 Juni Navne... af af Anst m.fl. Hrds. Kontor paa Navnet Marie Kirstine Udesen ( VA 469/1911).
Mette Thue Mine Knudsen: Mette Thuemine Knudsen, datter af Knud Thuesen og faderens søster Karen Pedersdatter i V. Nebel.
30/04 1876: Fødsel i Egtved Sogn, Jerlev H., Vejle A.

Reg.Id.:405
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Egtved s. kirkebog 1866 - 1891 Fødte
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 1876-17
Aar og Datum
30 April
Barnets fulde Navn
Søren Jakob Pedersen / Fik 1905 24. Juni Navn- ... af [...] Søre
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjdbt 12te Juni i Kirke 8, Oktober
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gmd Niels Udesen Pedersen og Hust. Johanne Marie Sørensen (35 Aar) Ballegaard
Fadderne
Jomfr. Dori Bendtsen af Nyegaard, Ungk. Rasmus Olesen og Ungk. Jens Jensen af Hjelmdrur
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Søren Jakob Pedersen / Fik 1905 24. Juni Navn- ... af [...] Søren Jakob Udesen (VA 8/10 / 1911)
11/04 1864: Fødsel i Viuf Sogn, Brusk H., Vejle A

Reg.Id.:404
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Quindekiøn
No.: 1864 - 3
Aar og Datum
11 April 1864
Barnets fulde Navn
Ane Sørine Pedersen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjemmedøbt 9 Mai 1864 i Kirken 29 Mai 1864
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gaardmand Niels Udesen Pedersen, & Hustru Johanne Marie Sørensen af Viuf Mark 22 Aar gl
Fadderne
Pige Maren Sørensen af Viuf, Grdmand ... Christiansen ibid, Grdmnd Knud Thuesen af Nebel; Ungkarl Jens Andersen af Starup Mark
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Knud Thuesen er g.m. faderens søster Karen Pedersdatter i V. Nebel.
Fam. Johanne Marie Sørensens´s barndom 1845
01/02 1845: FT i Viuf Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:403
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Dansk Demografisk Database: Viuf Sogn + Sørensen
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Johanne Marie Sørensen blev senere gift med Peder Hansen og Kirstine Udesdatters søn Niels Udesen Pedersen f. 29/04 1837 i Haastruå, Smidstrup Sogn.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Vejle, Brusk, Viuf, , et hus, 65, FT-1845, A0005
Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Søren Jacobsen; 43; gift ; ; husmand, væver ; Gauerslund
Ane Sørensdatter; 24; gift ; ; kone ; Alminde
Ane Marie Sørensdatter; 12; - ; ; barn ; Viuf
Hans Sørensen; 8; - ; ; barn ; Viuf
16/04 1841: Fødsel i Viuf Sogn, Brusk H., Vejle Amt

Reg.Id.:401
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 5
Aar og Datum
1841 den 16 April
Barnets fulde Navn
Johanne Marie Sørensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken den 31 April
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Daglejer og Huusmand Søren Jakobsen [Væver?] og Ane Sørens Datter af .?.
Fadderne
[Ikke taget med af registranten]
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
P 399 No 10
Anmærkninger
[Ikke taget med af registranten]
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Dele er udeladt fordi de ikke er en del af registrantens aner.
Thomas Peder Pedersen hos Fam Jørgen Iversen Buhl i Harte S.
01/02 1880: FT i En Gaard, Harte Sogn og Bye, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:398
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD - Vejle Amt + Thomas Peder Petersen
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Thomas Peder Petersen: Thomas Peder Pedersen f. 30/4 1864 og søn af Hans Pedersen og Else Thomsen.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Jørgen Iversen Buhl; 39; Enkemand; Husfader Gaardejer; ; Her i Sognet
Iver Tullesen Buhl; 9; Ugift; Hans Børn; ; Her i Sognet
Ane Marie Buhl; 4; Ugift; Hans Børn; ; Her i Sognet
Ane Marie Hansen; 63; Enke; Aftægtskone forsørges af Sønnen; ; Leirskov Sogn, Ribe Amt
Thomas Peder Petersen; 15; Ugift; Tjenestefolk; ; Nebel Sogn, Veile Amt
Marie Krisjansen; 17; Ugift; Tjenestefolk; ; Her i Sognet
Fam. Ane Dorthea Pedersdatter og Hans Hansen
01/02 1880: FT i Vester Nebel Sogn og by, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:397
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD: Vester Nebel + Ane Dorthea
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Ane Dorthea Pedersdatter f. 1820 . Datter af Peder Hansen. Ægteskaber*1 Jørgen Jørgensen*2. Hans Hansen
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Vejle, Brusk, Vester Nebel, Vester Nebel By og Sogn, en Gaard, 22, FT-1880, C5248
Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Hans Hansen; 59; Gift; Husfader, Gaardeier; ; Vester Nebel
Ane Dorthea Pedersen; 57; Gift; hans Hustru; ; Smidstrup S. Veile A.
Hans Jørgen Hansen; 21; Ugift; deres Børn; ; Vester Nebel
Ane Hansen; 20; Ugift; deres Børn; ; Vester Nebel
Fam Niels Udesen Pedersen & Johanne Marie Sørensen)s Børn
01/02 1901: FT i Ballesgaard, Egtved Sogn, Jerlev H., Vejle A.

Reg.Id.:396
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD: Jerlev H. + Andersine
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Børn af Niels Udesen Pedersen & Johane Marie Sørensen
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Søren Jakob Pedersen; 18760430; U ; ; Gaardejer ; Egtved. Vejle Amt
Andersine Pedersen; 18721018; U ; ; Husbestyrerinde ; Viuf Sogn
19/01 1899: Fødsel i Oustrup, Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle A.

Reg.Id.:395
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1899 - 1
Fødselsaar og Datum
19 Januar
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Oustrup, Egtved Sogn, Jerlev Herred
Barnets fulde Navn.
Edelbert Kristian Bundgaard
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Gaardejer Hans Bundgaard Knudsen og Hustru Kirstine Marie Jensen, 36 Aar gl. Oustrup
Daabsdagen
25 Maj 1899
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Do [Sognepræsten i Kirken]
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Gaardejer Hans Petersen af Amitsbøl Do. [Gaardejer] Peter Hansen af Vork. Moderen bar Barnet.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Ammitsbøl (bebyggelse, ejerlav) i Ødsted Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt.
Vork: (bebyggelse, ejerlav)i Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt.
Fam. Hans Bundgaard Knudsen
01/02 1901: FT i Oustrup, Egtved Sogn, Jerlev H., Vejle A.

Reg.Id.:394
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD (Dansk Demografisk Database) - Hans Bundgaard Knudsen
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Vejle, Jerlev, Egtved, Oustrup, 3a, 333, FT-1901, D9894
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Hans Bundgaard Knudsen søn af Karen Pedersdatter og Knud Thuesen
Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Hans Bundgaard Knudsen; 18640807; G; Husfader; Gaardejer; Vester
Kirstine Marie Jensen; 18620614; G; Husmoder; ; Egtved. Vejle Amt
Knud Peter Bundgaard; 18900919; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Sofie Elsemine Bundgaard; 18920118; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Kamelo Adolf Bundgaard; 18941028; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Eline Susanne Kjær; 18840914; U; Tjeneste.; ; Egtved. Vejle A. + Kristian Jensen; 18810302; U; Tjeneste.; ; Randbøl. Vejle Amt
Thue Liemand Bundgaard; 18970321; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Edelbert Kristian Bundgaard; 18990119; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Louise Amalie Bundgaard; 19000310; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Marie Kirstine Pedersen; 18790417; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Eline Susanne Kjær; 18840914; U; Tjeneste.; ; Egtved. Vejle A. + Kristian Jensen; 18810302; U; Tjeneste.; ; Randbøl. Vejle Amt
Efterkommere på Karen Pedersdatter og Knud Thuesens gård 1880
01/02 1880: FT i en Gaard, Vester Nebel By og Sogn, , Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:393
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Efterkommer efter Karen Pedersdatter (datter af Peder Hansen og Kirstine Udesdatter)og Knud Thuesen.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Vejle, Brusk, Vester Nebel, Vester Nebel By og Sogn, en Gaard, 29, FT-1880, C5248;;;;;
Navn: ;Alder: ;Status: ;Stilling i familien: ;Erhverv: ;Fødested
Jens Peter Knudsen; 26; Ugift; disse 4re Sødskende have efter deres Forældres Død overtaget Gaarden i Fælledsskab;  ;Vester Nebe
Thuemine Knudsen; 21; Ugift; disse 4re Sødskende have efter deres Forældres Død overtaget Gaarden i Fælledsskab; ; Vester Nebel
Frederik Kristian Knudsen; 19; Ugift; disse 4re Sødskende have efter deres Forældres Død overtaget Gaarden i Fælledsskab; ; Vest
Kirstine Knudsen; 18; Ugift; disse 4re Sødskende have efter deres Forældres Død overtaget Gaarden i Fælledsskab; ; Vester Nebel
Andrea Mathilde Knudsen; 11; Ugift; Sødskende til foranstaaende; ; Vester Nebel
Hans Bundgaard Knudsen; 15; Ugift; Sødskende til foranstaaende; ; Vester Nebel
Mathilde Smidt; 14; Ugift; Tjenestepige; ; Vester Nebel
Ane Dorthe Pedersdatter (1822 Haastrup - 1888 Vester Nebel)
18/04 1888: Død i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:392
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1888 - 7
Dødsdagen
18d April
Begravelsesdagen
26d April
Den Dødes For= og Tilnavn
Ane Dorthea Pedersen
Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt Fødested, og Faderens eller, hvis (han/hun) er uægte født, Moderens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves.
Gmd. Hans Hansens Hustru, Nebel Mark. Datter af Gmd. Peder Hansen Haastrup
Alder
65 Aar
Anmærkninger
Ane Dorthea Pedersdatter f. 25/09 1822 i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt og datter af Peder Hansen og Kiersten Jens Datter.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Ane Dorthea Pedersdatter f. 25/09 1822 i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt og datter af Peder Hansen og Kiersten Jens Datter (Ca 1786 - 29/12 1826). Sted-/Pleje-mor: Kirstine Udesdatter.
Karen Pedersdatter (1829 Haastrup - 1879 Vester Nebel)
05/05 1879: Død i Vester Nebel Sogn og Mark, Brust Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:391
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1879 - 5
Dødsdagen
5te Maj
Begravelsesdagen
12te Maj
Den Dødes For= og Tilnavn
Karen Pedersen
Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt Fødested, og Faderens eller, hvis (han/hun) er uægte født, Moderens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves.
Gmd. Knud Thuesens Enke paa Nebel Mark født i Haastrup 19/4 29
Alder
50 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Karen Pedersdatter, datter af Peder Hansen (som døde hos hende 1875) og Kirstine Udesdatter
Knud Thuesen (1821 - 1873)
04/09 1873: Død i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle A.

Reg.Id.:389
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1873 - 6
Dødsdagen
4 September
Begravelsesdagen
10 September
Den Dødes For= og Tilnavn
Knud Thuesen
Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt Fødested, og Faderens eller, hvis (han/hun) er uægte født, Moderens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves.
Gift Gaardmand paa Nebel Mark, født sammesteds d: 14 Marts 1821.
Alder
52 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Gift med Karen Pedersdatter f. 19/04 1829 i Haastrup, Smidstrup S., Vejle A og datter af Peder Hansen og Kirstine Udesdatter.
Thue Knudsen (Juni - Nov. 1856)
12/11 1856: Død i Vester Nebel Sogn og Mark, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:388
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 1856 - 6
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

12 Novbr.
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

18 Novbr.
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Thue Knudsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Gaardmnd Knud Thuesens barn .... Nebel M//
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
1/4 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Moderen: Karen Pedersdatter f. 19/04 1829: i Haastrup, Smidstrup S., Vejle A.
17/06 1856: Fødsel i Vester Nebel sogn og Mark, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:387
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1856 - 10
Aar og Datum
17. Juni
Barnets fulde Navn
Thue Knudsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
24. August i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gaardmand Knud Thuesen og Hustru (Maren el. Karen) Pedersd. paa Nebel Mark
Fadderne
Pigen Ane Dorthea Jensen fra Winding. Ane Thues Datter, Gaardmand Peder H. Johansen; Frands Hansn og Aftægtsmand Morten Kacar..sen alle af Nebel
Fam. Knud Thuesen & Karen Pedersdatter
01/02 1860: FT i og by, Vester Nebel S., Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:385
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD (Dansk Demografisk Database) - Folketællinger
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Karen Pedersen, Sandstrup: Karen Pedersdatter f. 19/04 1829 i Haastrup, Smidstrup S., Vejle A. (Sandstrup: En læsefejl) Niels Udesen Pedersen: Hendes bror f. 29/04 1837.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Vejle, Brusk, Vester Nebel, Vester Nebel Skoledistrikt, Vester Nebel By, En Gaard, 86, FT-1860, C2739
Knud Thuesen; 39; Gift ; Gaardmand ; ; Nebel Sogn, Ribe Amt
Karen Pedersen; 30; Gift ; Hans Kone ; ; Sandstrup Sogn, Vejle Amt
Jens Peder Knudsen; 7; Ugift ; Deres Barn ; ; Nebel Sogn, Ribe Amt
Mette Thuemine Knudsen; 3; Ugift ; Deres Barn ; ; Nebel Sogn, Ribe Amt
Frederik Chr. Knudsen; 1; Ugift; Deres Barn; Nebel Sogn, Ribe Amt
Thue Pedersen; 72; Enkemand ; Mandens Fader. forsørges paa Gaarden ; ; Bramdrup, Eltang Sogn, Vejle Amt
Niels Ude Pedersen !!; 23; Ugift ; Tjenestekarl ; ; Smidstrup Sogn, Vejle Amt
Bodil Marie Hansdatter; 21; Ugift ; Tjenestepige ; ; Ødsted Sogn, Vejle Amt
Niels Udesen Pedersen hos Fam. Knud Thuesen & Karen Pedersdatter
01/02 1860: FT i og by, Vester Nebel S., Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:399
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD (Dansk Demografisk Database) - Folketællinger
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Karen Pedersen, Sandstrup: Karen Pedersdatter f. 19/04 1829 i Haastrup, Smidstrup S., Vejle A. (Sandstrup: En læsefejl) Niels Udesen Pedersen: Hendes bror f. 29/04 1837.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Vejle, Brusk, Vester Nebel, Vester Nebel Skoledistrikt, Vester Nebel By, En Gaard, 86, FT-1860, C2739
Knud Thuesen; 39; Gift ; Gaardmand ; ; Nebel Sogn, Ribe Amt
Karen Pedersen; 30; Gift ; Hans Kone ; ; Sandstrup Sogn, Vejle Amt
Jens Peder Knudsen; 7; Ugift ; Deres Barn ; ; Nebel Sogn, Ribe Amt
Mette Thuemine Knudsen; 3; Ugift ; Deres Barn ; ; Nebel Sogn, Ribe Amt
Thue Pedersen; 72; Enkemand ; Mandens Fader. forsørges paa Gaarden ; ; Bramdrup, Eltang Sogn, Vejle Amt
Niels Ude Pedersen !!; 23; Ugift ; Tjenestekarl ; ; Smidstrup Sogn, Vejle Amt
Bodil Marie Hansdatter; 21; Ugift ; Tjenestepige ; ; Ødsted Sogn, Vejle Amt
19/04 1829: Fødsel i Haastrup, Smidstrup S., Vejle A.

Reg.Id.:384
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Kvindekjøn
No.: 1829 - 12
Aar og Datum
Den 19de April
Barnets fulde Navn
Karen Peders Datter _ Haastrup
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Smidstrup Kirke den 10de Mai
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Peder Hansen i Haastrup og Hustru Kirstine Udes Datter
Fadderne
Gaardmand Søren Abrahamsens Kone i Haastrup bar barnet Faddere: Gaardmand Christen Frederiksen Huusmand Peder S.arlsen Ungkarl Poul .... Pige Ane Margrethe Anders Datter og Gaardmand Ole Sørensens Kone affe i Haastrup
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Fol: 402 No 37
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Samme arkivalie i farver: Billed 14. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619087[ hashtag ]397653,74440902
Jørgen Jørgensen Breining (1803-1856)
03/10 1856: Død i Brusk H. Vester Nebel Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:383
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
1856 - 6
Dødsdagen
3 October
Begravelsesdagen
10 October
Den Dødes For= og Tilnavn
Jørgen Jørgensen Breining
Stand, Haandtering og Opholdssted
Gaardmand Nebel M//
Alder
51 1/2 Aar gl.
Anmærkninger
Søn af Jørgen Breining født i S
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Gift med Ane Dorthea Pedersdatter f. 25/09 1822 i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt og datter af Peder Hansen og Kiersten Jens Datter.
03/09 1940: Fødsel i St Josef Hospital, Kbh. Helligkors Sogn

Reg.Id.:382
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: [Uden Nr.]
Fødselsaar og -dag
1940 3.die September
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Hellig-Kors Sogn
Barnets fulde Navn.
x/ Nils Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Grosserer Poul Henning Olander og Hstr Ruth Ane Kirstine Rasmussen Hesseløgade 3. st. [?]
Daabsaar og -Dag
1941 16de Marts
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
I Kirken af Nygaard Andersen
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fiskehandler Valdemar Olander og Hstr Lilli Falkoneralle 51 Skorstensfejer Georg Olander og Hstr. Magretha Frederiksundsvej 39
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Viede i Vor Frelsers Kirke 6/6 1935. x/ Udtrådt af folkekirken 6/2-1969 i Lindevang Sogn. ... 31/3 41 Tilm Fødselssogn og Folkereg 19/3 41.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Kbh. Helligkors Sogn Kirkebog 1937 F - 1942 (AO Billed: 203) / https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17115785
150994,25049929
Nr. 169. / Fødested: St Josef Hospital / Forældrene: Grosserer Poul Henning Olander f. i København Sundby Sogn 7 Januar 1911 og Hustru Ruth Ane Kirstine Rasmussen f. i København Vor Frelsers Sogn 28 December 1912. viede i Vor Frelsers Kirke 5 juni 1935 Hesseløgade 3. st. [?]
22/05 1950: Fødsel i Lindevang Sogn, København

Reg.Id.:381
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: [Uden Nr. ]
Fødselsaar og -dag
1950 22 maj
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Frederiksberg Godthåbs Sogn
Barnets fulde Navn.
Karin Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Grosserer: Paul Henning Olander og hstr. Ruth Ane Kirstine f. Rasmussen viet 6 juni 1935 Vor Frelsers Kirke, P.G. Ramms Alle 64.I
Daabsaar og -Dag
1950 1) 20 August
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor O. Berg Lindevang Kirke
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fru Oda [Frimodt?] Pedersen, P.G. Ramms Alle 64.. Indkøbschef: Kristian Amtoft, K...vej 4 Hellerup. Ingeniør Hans Frimodt Pedersen P.G. Ramms Alle 64.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Føde. 21 - 50 Folke [samme dato] 1): Udtrådt af folkekirken 6/4 1991 i i B[Breninge?] Sogn, Bje.gsted
Paul Henning Olander og Ruth Ane Kirstine f. Rasmussen
05/06 1935: Vielse i Vor Frelsers Sogn, København Staden

Reg.Id.:379
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 1935 - 21
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested (Købstad eller Sogn og Amt), Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ungkarl Poul Henning OLander Medhjælper - Ny Carlsbergvej 29 f. 7/1 1911 Kbh. (Sundby Sogn) - Søn af Fiskehandler Martin Edwin Olander og Hustru Margrethe Hansine f. Mortensen Ny Carlsbergvej 29.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested (Købstad eller Sogn og Amt) , Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ugift Ruth Ane Kirstine Rasmussen Kontorassistent, B.....rgsgade 6. f. 28/12 1912 her i sognet. Datter af Detailhandler Georg Valdemar Rasmussen og Hstr Amine Jensine Marie f. Hansen, Bro...gsgade 6
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted og hvilken Myndighed har foretagen den?
(Er Lysning sket andetsteds anføres tillige Lysning... Dato)
c) Naar blev Meddelsen om Lysningens Foretagelse tilstillet den Borgerlige Myndighed?
d) Naar blev Attest til Brudefolkene om, at behørig Lysning har fundets Sted m.v. Udfærdiget?
e) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
f) Dato for kundgørelse i Udlandet om Ægteskabets Indgaaelse og den indsatte Frist.
a. 24/4 35. b. 28/4 1935 Vor Frelsers Kirke
Vielsens Aar og Dat0 samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1935 5. Juni
a) Om Vielsen er foretaget i Kirken (dennes Navn maa da anføres) eller andetsteds (Hjemmelen herfor maa da anføres)
b) Af hvilken Præst Vielsen er foretaget.
c) Vidnerne fulde Navn, Stilling og Bopæl
a. Vor Frelsers Kirke. b. Set... L....tzen. e. Brudens FaderBrud
a) den borgerlige Myndighed, der har udstedt Attetst om at Bevisligheden er i orden samt Attestens Dato
b) Dato for eventuel Meddelse til Lysningsstedet om den stedfundne Vielse
c) Dato for eventuel Erklæring i hvilken Tro Børnene skal opdrages med Henvisning til Stedet under "Særlige Tilførsler", hvor Genpart af Erklæringen er indført.
d) Anmærkninger
Kbh´s Mag. Att. 17/4 35. [L eller D?] fo... 2622 / 1935 Ny Adr [Leerlie?] vej 27, Valby. Tilm Folkereg. 11/6 35
Tilføjelse. Andre navne på personer reg. og evt. andre deltagende personer
Iflg. kopi af skema udfyldet til Kaj Olander Pedersen af datteren Karin Olander Staves hans navn med a "Paul".
28/12 1912: Fødsel i Vor Frelsers Sogn, København Staden

Reg.Id.:377
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 107
Fødselsaar og Datum
1912 28 December
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Burmeistergade 15 St
Barnets fulde Navn.
Ruth Ane Kirstine Rasmussen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Detailhandler Georg Valdemar Rasmussen og Hustru Amine Jensine Marie f. Hansen. 33.
Daabsdagen
1913 23 Marts
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Chr. Ludvigs i Kirken
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Detaailhandler C. Jensen og Hustru Kirstine Marstrandsgade 9. Fru Christiane Jensen Andreas Bjørnsgade 20 St
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

iede i Nykøbing F Kirke 9 Juni 1907
07/01 1911: Fødsel i Sundby Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:376
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: Se 155 f / 1
Fødselsaar og Datum
1911 7 Januar
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Lyonsgade 13 3
Barnets fulde Navn.
Poul Henning Olander [Note: Er stavet med o.]
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Martin Edvin Olander; Hustru Margrethe Hansine f. Mortensen 28 Aar
Daabsdagen
25 Juni 1911
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
I Kirken af Pastor [Sahneeklath?]
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Cigarm. Joh. Olander + Hustru Ystad. Arb. Lauritz Mortensen + Hustru Kurlandsg. 8 1
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

V. Nathanaels Kirke 22/5 1908. Da Faderen er født i Sverig har barnet ej legalt Fødehjem i Kbh. Kommune / Kbh. Mag. S.. af 21/2 11)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Note: * Lauritz Christian Mortensens hustru er Ane Cirstine Hansen, som er hhv. morfar og mormor til barnet. Johan Edward Olander og hustru Tilda Charlotta Svensson er hhv. farfar og farmor til barnet. * 155 f: (Bogens side 36, Billed 37) Født: 1 Januar, Villy A. P., F-sted: Kviselmark Furendal Sogn. Konklution Nr. 155 f (samt andre numre efterfuldt af et bogstav) henviser til en registrering/tilføjelse, som skulle have været der..]*Iflg. kopi af skema udfyldet til Kaj Olander Pedersen af datteren Karin Olander Staves hans navn med a "Paul".
25/06 1942: Fødsel i Sankt Markus Sogn (Frederiksberg), Sokkelund H., Københavns A.

Reg.Id.:374
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1942 - 562
Fødselsaar og -dag
1942 25. Juni
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Martinsvej 8, Kbhavns komm Fødeklinik
Barnets fulde Navn.
Jan Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Karl Valdemar Olander og hstr. Lilli f. Hansen. Augustagade 2. III. F.f. 11/5 05 København. M.f. 3/10 07 [København]
Daabsaar og -Dag
1942 22. November
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Døbt i Hjemmet af Pastor Grøngaard
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Borgm. Frederiksberg den 3. April 1940. FR 29/6. Udtrådt af Folkekirken ved anm. til Værløse Sogn 181291.
Kirstine Marie Jørgensen f. 8/12 1853 i Vester Nebel
19/04 1868: Konfirmation i Vester Nebel, Vejle A. Brusk H.

Reg.Id.:373
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Kirkebog 1856 - 1871 - Confirmerede Piger (AO Farver: Billed 7)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Starup Kirke 19. April 1868
Confirmerede Drenge / Piger
Piger
No.: 4
Confirmandens Navn og Opholdssted
Kirstine Marie Jørgensen
Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Afdøde Gaardmand Jørgen Jørgensen og Hust. Dorthea Pedersdatter Nebel Mark
Confirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
8. December 1853
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
mg - mg
Jørgen Peder Jørgensen f. 13/6 1850 i Vester Nebel
23/04 1865: Konfirmation i Vejle A.; Brusk H. Vester Nebel Sogn

Reg.Id.:370
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Kirkebog 1856 - 1871, Confirmarede drenge. (AO Farver, billed 4)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Konfirmander i Starup Kirke 23de April 1865
Confirmerede Drenge / Piger
Drenge
No.: 3
Confirmandens Navn og Opholdssted
Jørgen Peder Jørgensen
Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Afdøde Gaardmand Jørgen Jørgensen og Hustru Ane Dorthea Pedersdatter af Nebel Mark
Confirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
14 3/4 Aar; født 13 Juni 1850
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
Godt - Mgodt
Fam. Ane Dorthea Pedersdatter & Hans Hansen i Vester Nebel
28/03 1857: Vielse i Vester Nebel, Vejle A. Brusk H.

Reg.Id.:369
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
No.: 1757-1
Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Ungkarl Hans Hansen, Søn af afdøde Gaardmand Hans Hansen i Nebel. Stifsøn af Gaardmand Lars Knudsen i Nebel, ....mand for ..., 37 Aar gl.
Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Enke Ane Dorthea Pedersd. Enke efter Gaardmand Jørgen Jørgensen fra Breininge på Nebel Mark, Datter af Gaardmand Peder Hanseen i Haastrup. 35 Aar gl. 2det Ægteskab.
Hvem Forloverne ere.
Gaarmand og Sognefoged Niels Jørgen Poulsen i Nebel. Boelsmand Søren Anthonsen paa Nebel Mark
Vielses:Dagen.
den 28 Marts
Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillings:Datum.
Nebel Kirke
Anmærkninger
Brudgommen [har/er?] [...] 9 Juli 1824 at Gaarden B...sted er ... den 26 Mai 1835 af Christen
Tilføjelse til kildemat: Andre navne på personer ovenfor og personer berørt af vielsen
Hun har min. to børn med fra sit første ægteskab. *Jørgen Peder Jørgensen, FT 1855: 5 år. F. 13/6 1850 (Se Konf.). Konf: 23/4 1865. *Kirstine Marie Jørgensen, FT 1855: 2 år jf. konf. f. 8. December 1853. Konf. 19/4 1868
Marie Jensine Caroline Pedersen
20/01 1886: Død i V. Nebe Mark, Vester Nevel Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:367
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1886 - 3
Dødsdagen
20de Januar
Begravelsesdagen
29de Januar
Den Dødes For= og Tilnavn
Marie Jensine Caroline Pedersen
Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt Fødested, og Faderens eller, hvis (han/hun) er uægte født, Moderens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves.
Datter af Huusmand Hans Pedersen paa Nebel Mark
Alder
15 Aar
Marie Jensine Caroline Pedersen af Nebel
12/04 1885: Konfirmation i Vester Nebel Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:366
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Piger af Nebel Sogn i Starup Kirke 12te April 1885
Confirmerede Drenge / Piger
Piger
No.: 2
Confirmandens Navn og Opholdssted
Marie Jensine Caroline Pedersen af Nebel
Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Hmd. Hans Pedersen og Hustru Else Thomsen af Nebel
Confirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
Født i Nebel S. 15de April 1871. døbt 14de Maj s. Aar
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
g - mg
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
En af tre har dom: tg - mg
Kirstine Jensine Pedersen af Nebel
04/04 1880: Konfirmation i Vester Nebel Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:365
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Piger af Nebel Sogn i Starup Kirke 4de April 1880
Confirmerede Drenge / Piger
Piger
No.: 3
Confirmandens Navn og Opholdssted
Kirstine Jensine Pedersen af Nebel
Confirmandens Fader eller hvis han/hun (?legfrebsøn), hans/hendes Moders samt i fornødent Fald Huusbondens eller Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Hmd Hans Pedersen og Hustr. Else Thomsen, Nebel
Confirmandens Fødested Fødselsaar og Dag udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
Født i Nebel 10de Febr. hjd 31te Marts i Kirke 10de Janu 1866
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
tg - mg
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Holdet består af tre piger med forskellige Domme: mg -mg; g - mg; tg - mg
Thomas Peder Pedersen af Nebel
06/10 1878: Konfirmation i Vester Nebel Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:364
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Drenge af Nebel Sogn i Nebel Kirke 6te October 1878
Confirmerede Drenge / Piger
Drenge
No.: 6
Confirmandens Navn og Opholdssted
Thomas Peder Pedersen af Nebel
Confirmandens Fader eller hvis han/hun (?legfrebsøn), hans/hendes Moders samt i fornødent Fald Huusbondens eller Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Hmd. Hans Pedersen og Hustru Else Thomsen af Nebel
Confirmandens Fødested Fødselsaar og Dag udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
30te April, døbt 10de Juli 1864 i Nebel Sogn
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
g - mg
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Konfirmerede drenge ad Nebel Sogn i Nebel Kirke 6te October 1878 *Nr.; Confirmandens Navn og Opholdssted; Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl; Confirmandens Alder efter Dag og Datum udvist ved Døbe-Attest; Dom angaaende Kundskab og Opførsel; Naar og af hvm vaccineret [Ikke tage med i denne reg.] *1; Jens Peter Henriksen af Nebel; Moderen Enke Ane H...vilsen; Født 27de Juli, døbt 25de September 1864 i i Bramdrup Sogn; mg - mg *2; Thomas Jørgen Junker Thomsen af Nebel; Boelsmand Søren Thomsen og Hustru Mette Kirstine Jørgensen søn af Nebel; 15de September døbt 6te November 1864 i Nebel Sogn; mg - mg *3; Mads Olesen Damkjær af Nebel; Indsidder Ole Olsen Damkjær og Hustru Ingeborg Madsen af Nebel; 26de Juni, hjemmedøbt 3de Aug, i Kirken 14 Aug 1864; g - mg *4; Peder Jensen Schmidt af Neebel Arbejdsgaard; Hmd og Smed Jens Hansen Schmidt Hustru Margrethe Jensen, Nebel; 5te Juli, døbt 6te November 1864 s.i Nebel; g - mg *5; Niels Madsen Andersen; Indsidder Thomas Andersen og Hustru Karen Jørgensen i Nebel; 14de Aug, døbt 4dee September 1864 i Nebel Sogn; tg - mg *6; Thomas Peder Pedersen af Nebel; Hmd. {b Hans Pedersen og Hustru Else Thomsen} af Nebel; 30te April, døbt 10de Juli 1864 i Nebel Sogn; g - mg
Peder Hansen (1794, Andkær Gauerslund - Haastrup - 1875, Vester Nebel)
04/02 1875: Død i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:363
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1875 No. 1
Dødsdagen
4de Februar
Begravelsesdagen
10de Februar
Den Dødes For= og Tilnavn
Peder Hansen Bundgaard
Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt Fødested, og Faderens eller, hvis (han/hun) er uægte født, Moderens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves.
Enkemand tidligere gaardmand af Haastrup Smidstrup Sogn Døde i Huset hos Knud Thuesens Enke. Han er født i Ankjiær Gauerslund Sogn
Alder
86 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Jeg ved ikke om han selv og/eller hans familie brugte tilnavnet Bundgaard. Det er tidligere kun registreret her i forbindelse med hans sted-/pleje-far og hans halvbror Hans Jensen B. og Hans Hansen B.
Jørgen Baden-Nielsen - Lille dreng kvalt af røg i Lyngby
13/03 1954: Artikel i Lyngby, Københavns Amt

Reg.Id.:362
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Politikken lørdag 13. marts 1954 side
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Underrubrik (Under-overskrift)
Lille dreng kvalt af røg i Lyngby
Politiet mener han har leget med ilden i kakkelovnene
Indledning / Forord

Den 4aarige Jørgen Bøgebjerg søn af fabriksarbejder Kaj Bøgebjerg Engelsborgvej 20 E i Lyngby, døde i gaard som følge af røgforgiftning.

Drengen var alene hjemme i en times tid i gaar formiddags og kriminalpolitiet mener, at han har benyttet lejligheden til at lege med ilden i kakkelovnen. Efter alt at dømme har han stukket et stykke træ ind i ilden og da det er blevet antændt er han blevet bange og har tabt det, hvorefter en kasse med brændsel er kommet i brand.

Jørgen kunne være løbet ud paa trappegangen, men han maa være blevet saa chokeret over branden, at han helt har glemt at bringe sig i sikkerhed. Da faderen vendte hjem var stuen fuld af røg og den lille dreng blev først fundet, da brandvæsenet ankom. Jørgen laa bevidstløs ved vinduet, og han døde kort efter at være indlagt paa Amtssygehuset i Gentofte.

Jørgen Baden-Nielsen
12/03 1954: Død i Christians Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:361
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 1954 - 5 [Fol. 43]
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1954 12. marts Bopæle
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

17. mats Lyngby Assis
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Jørgen Baden-Nielsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Engelsborgveej 22 E, Lyngby, f. i København, Rigshospitalet 1949 11. november. Søn af gartnermedhjælper Ivan Pedersen og Margrethe Baden-Nielsen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
1949 11. november
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
E. C. Larsen
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

Medd. fra Lyngby S. 22/354
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Stedfar: Kaj Bøgebjerg. Politkken lørdag 13. marts 1954 side 6: "Lille dreng kvalt af røg i Lyngby", "Politiet mener han har leget med ilden i kakkelovnene"
Jørgen Baden-Nielsen
12/03 1954: Død i Kongens Lyngby Sogn 1952 D - 1957, Københavns Amt

Reg.Id.:360
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 1954 - 0 (Foll. 53)
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

12 marts [note:Tiden]
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

17. marts Lyngby Assi
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Jørgen Baden-Nielsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Barn; Engelsborgvej 22 E II. f. i København, Rigshospitalet. Søn af gartnermedhjælper Ivan Pedersen og Margrethe Baden-Nielsen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
1949 11. november
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
E. C. Larsen
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

Ndr birk 16/3 .54. til Chritians Sogn Lyngby 22/3.54.
Note 1. kol.: 12 marts formentlig paa vej til sygehuseet Christians Sogn, Lyngby.
3. kol.: 17 marts Lyngby Assistenskirkegaard.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Stedfar: Kaj Bøgebjerg.
Politkken lørdag 13. marts 1954 side 6: "Lille dreng kvalt af røg i Lyngby", "Politiet mener han har leget med ilden i kakkelovnene"
Niels Hansen af Andkiær og Maren Hansdatter (Hans Bendictsøns søn eller datter?)
10/06 1763: Vielse i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:359
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Trolovelse
Registrering i Kirkebogen
d: 10 Junij: Trolovet i Børkop, Niels Hansen af Andkiær og Maren Hansdatter. Forlovere: Bendict Hansen af Andkiær, Anders Marcussen af Winding, - Peder Hansen, Thomas Nielsen.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Hans Bendictsøns søn Niels eller datter Maren? (Note ved Hviid: Viet 1 Aug: 1763.)
Maren Hansdatter af Andkiær - Hans Bendictsøns datter Maren?
23/01 1759: Vielse i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:358
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Trolovelse
Registrering i Kirkebogen
d: 23 Januar: Blev Ebbe Madsøn af Sellerup og Maren Hansdatter af Andkiær trolovede. Forlovere: Mads Lassøn i Sellerup, og Peder Madsøn i Gaverslund.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Hans Bendictsøns datter Maren? (Note ved Hviid: Viet 6 Juni 1759.)
14/07 1754: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:357
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom: 5 p: Trinit: Peder Jensøns barn af Andkiær, kaldet Niels, bar Antonii Mogensøns Hustrue Else Nielsdatter Dahl ibid. Fadderne vare Antonii Mogens: ibid. Oluf Schousen i Brønsted. Jes Nielsøn Dahl i Andkiær. Bendict Hansøns Hustrue Anne Rasmusdatter ibid. og Peder Dahls Hustrue Dorthe Mogensdatter ibid.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: 5 p: Trinit: = 5. Søndag efter Trinitatis. ibid = Samme sted.
21/07 1748: Fødsel i Andkiær, Gauerslnd Sogn, Holmnas Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:356
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom: 6 p: Trinit: blev Jørgen Uths barn i Andkiær døbt, kaldet Niels. Barnet bar Niels Sørenssøns Hustrue i Almind. Fadderne vare Niels Sørens: i Almind. Jørgen Lassøn i Andkiær. Hans Ladegaards Søn Anders ibid. Hans Bendictssøns datter Maren ibid. Søren Pedersøns Stifdatter Kirsten Christensdatter ibid.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
6 p: Trinit: = 6. sSøndag efte Trinitatis. ibid: = Samme sted.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Maren Hansdatter
30/05 1746: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:355
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Fer: 2 Pentecost: blev Johan Hennings barn af Andkier døbt kaldet Mette Cathrine. Barnet bar Hans Møllers Hustrue Mette Mortensdatter ibid. Fadderne vare Antonius Mogens: ibid. Peder Dal ibid. Jørgen Henriksøns Søn Henrik af Børcop. Søren Hansøns Stifdatter Dorthe Mogensdatter af Andkier og Hans Bendictsøns datter Anne ibid.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Fer: 2 Pentecost = 2. Pinsedag. ibid = Samme sted.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Anne Hansdatter
28/02 1745: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:354
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB. 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom: Esto mihi: Jens Kieldsøns barn af Andkier Anna Maria. susceptrix: Niels Povelsøns Hustrue i Andkier. Testes: Niels Andersøns Søn Terkel. Hans Bendictssøns Søn Niels. Hans Møller Husmand. Niels Dals datter og Dorthe Axelsdatter (Ka...?). Alle af Andkier.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Esto mihi: = Fastelavns søndag. Testes: Vidner (Dåbsvidner = Faddere)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Niels Hansøn
Fam. Hans Bendictsøn (f.ca. 1679) og Leene Andersdatter (f.ca. 1674) _ Om reg. børn: Læs registreringen.
00/00 1700: Vielse i Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:353
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Gauerslund Sogns kirkebog
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Forskellige dåbs-registreringer.
Registrering i Kirkebogen
(Note: Registreringer,som deres børn indgå i er indtil andet er fundet re. som deres børn.
04/01 1756: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:352
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Paa Søndagen imellem Nytaarsdag og Hellig 3 Kong: dag: Bendict Hansøns barn Magdalena af Andkiær, bar Niels Schovgaards Hustrue ibid: Testes: Anders Marcus: i Winding. Niels Hans: Anders Ladegaard. Søren Schouenborgs Hustrue og Johan Hennings Hustrue, alle af Andkiær.
(Note: ibid: Samme sted. Testes: Vidner (Dåbsvidner = Faddere) Moderen: Anne Rasmusdatter. Niels Hans: (Hansøn): Bendict Hansøn bror Niels? Schovgaard er nabofamilien i den anden af de to halvgårde, hvor Bendict er i den ene. )
Rasmus Bendictsøn (spædbarn. Ikke døbt)
09/02 1755: Død i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:351
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Døde (Online-side: 125)
Registrering i Kirkebogen
Dom: Esto Mihi blev Bendict Hansøns spæde barn i Andkiær Rasmus begr: (Note: Fastelavnssøndag)
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Navngivet efter moderen Anna Rasmusdatters far.
Leene Andersdatter af Andkiær, 82 aar (f.ca. 1674)
04/04 1756: Død i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:350
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Døde (Online-side: 126)
Registrering i Kirkebogen
Dom: Judica blev Hans Bendictssøns Enke, Leene Andersdatter af Andkiær, 82 aar gl: begr: (Note 5 te Søndag i Fasten)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
mor til bl.a. Hans Bendictsen f. 1753
Bendict Hansen (1789 - 1856)
02/10 1856: Død i Vejle Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:349
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
42
Dødsdagen
1856 2.den October
Begravelsesdagen
8.de October
Den Dødes For= og Tilnavn
Bendix Hansen
Stand, Haandtering og Opholdssted
Vognmand og A...bruger i Veile, født i Ankjær
Alder
67 Aar
Hvor anført i det almindelige Jevnf:Register / Jevnf. Reg. fra 1843
Fol. 173
Anmærkninger
Kirkens Klokker brugtes
(*Er også reg. ved personerne før og efter ham, men ingen andre på siden)
Jevnf.-reg. Henviser kun til denne reg.)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Hans Bendictsen. Peder Hansens bror og far til Hans Bendixen f.ca. 1818 og Mads Peter Hansen f.ca.1828.
Fam. Bendict Hansen (1789 - 1856)
01/02 1845: FT i Brogaard, Harthe mark, Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:348
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Vejle, Brusk, Harte, Harthe mark, Brogaard, 2, FT-1845, A0003
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Hans Bendictsens og Barbara Pedersdatters søn Bendict Hansen. Peder Hansens bror.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Bendix Hansen, 56, enke, , gaardmand, Gauerslund
Mads Peder Hansen, 17, -, , søn, Vejle
Christian Christensen, 22, ugift, , tjenestekarl, Nr.Nissum
Lauge Jepsen, 38, ugift, , daglejer, Fohle
Niels Christensen Seirsbøl, 46, gift, , tyende, Vestervig
Bodil Andersdatter, 19, ugift, , tyende, Weerst
Anne Nielsdatter, 52, enke, , tyende, Egtved
Fam. Bendict Hansen f.1789 & Anne Marie Madsdatter, 49 år.
01/02 1840: FT i Brogaard, 17, Harte mark, Harte, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:347
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Vejle, Brusk, Harte, Harte mark, 17, Brogaard, 22, FT-1840, C534
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Søn af Hans Bendictsen og Barbara Pedersdatter: Bendict Hansen. Peder Hansens bror.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Bendix Hansen, 51, Gift Gaardmand,
Anne Marie Madsdatter, 49, Gift, , Hans kone,
Hans Bendixen, 22, Ugift, , deres søn,
Mads Peter Hansen, 12, Ugift, , deres søn,
Søren Sørensen, 26, Ugift, , tjenestefolk,
Anne Kristine Mortensdatter, 27, Ugift, , tjenestefolk,
Søren Pedersen, 44, Enkemand, , daglejer,
07/12 1796: Fødsel i Ankær, Gauerslund Sogn, Holmans Hered, Vejle Amt

Reg.Id.:346
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(* 1796) Onsdagen d. 7de Decbr: blev Hans Bendictsen og Hustru
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Barbara Pedersdatter
25/04 1924: Fødsel i Smedegade 11, Herning Sogn, Ringkøbing Amt

Reg.Id.:345
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekjøn
No.: 46
Fødselsaar og Datum
1924 25. April
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Herning
Barnets fulde Navn.
Margrethe Baden Nielsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Barbermester Albert Valdemar Baden Nielsen f. 20/5 93 og Hustru Bolette Kirstine Juhl f. 18/1 97. Smedegade 11
Daabsdagen
1924 25. Maj
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Provst Smidth i Kirken
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Faddere
Enkefra Kirstine Madsen f. Madsen.
Montør Frederik Pedersen
Fk. Carla Simonsen
Herning.
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Ved Bevilling af 3/5 1945 er der for saavel Faderens som Barnets vedkommende givet Tilladelse til at føre Familienavnet Baden=Nielsen
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Margrethe Baden-Nielsen, Albert Valdemar Baden-Nielsen.
11/11 1949: Fødsel i Rigshospitalet, Københavns Amt

Reg.Id.:344
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Se vedhæftede fil.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Jørgen Baden-Nielsen, Margrethe Baden-Nielsen, Margrethe Baden Nielsen, Ivan Pedersen. - Så også fødsels-reg. andet sted.
11/11 1949: Fødsel i Strandmarks Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:343
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
Fødselsaar og -dag
1949 11 November
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Københavns Rigshospital
Barnets fulde Navn.
Jørgen Baden-Nielsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

x) Gartnermedhjælper Ivan Pedersen f. 31/3 - 1929 Kattrup Sogn, Skanderborg Amt og boende Paralelvej 47, Horsens.
Margrethe Baden-Nielsen f. 25/4 - 1924 i Herning. Svendebjerggaard
Daabsaar og -Dag
1950 26 Marts
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Svend Balslev i Kirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fuldmægtig Poul Baden-Nielsen Torvet Lyngby. Fru Kirsten Rasmussen Augustenborg. Moderen bærer.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

J.R. og J.S. 27/3. 50.
Faderskabssag K219/49 af 30/12 - 49.
Politimesteren i Horsens
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Margrethe Baden Nielsen
03/12 1876: Fødsel i Vester Nebel Sogn, Vejle Amt Brusk Herred

Reg.Id.:342
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: No 11
Aar og Datum
1876 - Født D 3de December
Barnets fulde Navn
Hanne Marie Pedersen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt D. 7de 1877 i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Huusmand Hans Pedersen og Hustru Else Thomsen, 34 Aar gammel, paa Nebel Mark
Fadderne
Gmd. Ole Peder Jespersens Hustru af Nebel Pige Karen Jørgensen ibed Ungk Peter Pedersen ibed Gmd Hermann Jensen ibed Pige Pouline Poulsen ibed
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
ibed: Samme sted.
18/09 1875: Fødsel i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:341
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 9
Aar og Datum
1875 - Født 18de September
Barnets fulde Navn
Jens Peter Pedersen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt D. 16de Januar 1876 I Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Huusmand Hans Pedersen og Hustru Else Thomsen, 33 Aar gammel, paa Nebel Mark
Fadderne
Huusmand Jens Thomsens Hustru Vejen Gmd. Ole Peter Jespersens Hustru Nebel: Ungk: Jens Poulsen ibed Gmd. Hans Hansen ibed Ung Frederik Knudsen ibed
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
ibed: Samme sted. Elese Thomsens bror Jens Kudsk Thomsen?
30/07 1847: Fødsel i Smidstrup, Gadbjerg Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:340
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 17
Aar og Datum
1847 30.t Juli
Barnets fulde Navn
Jens Kudsk Thomsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken Den 19.de Sept.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand (Overstreget: Jens) Thomas Pedersen af Smidstrup og Hustru Jensine Jensdatter
Fadderne
Pigen Johanne Jensdatter Gmd. Laurits Iversen, Søren Pedersen og Søren Christiansen af (overstreget: Gadber) Smidstrup .... Gmd. Hans Pedersen Schüt af Lindeballe
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
698 - 33
Anmærkninger
.... 19. September (1836 eller 1856?)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Thomas Pedersen Schüt, Thomas Pedersen Schøt. (* Jevnf. 698-33: Denne reg. og Afgangslisten: 51-28)
Hans Pedersen (1826-27)
09/03 1827: Død i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:339
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
1827 - 4
Dødsdagen
Den 9.de Marts
Begravelsesdagen
Den 14.de Marts
Den Dødes For= og Tilnavn
Hans Pedersen
Stand, Haandtering og Opholdssted
Gaardmand Peder Hansens Søn i Haatsrup
Alder
10 1/2 Mnd.
Hvor anført i det almindelige Jevnf:Register / Jevnf. Reg. fra 1843
Fol. 387 No. 42
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Moderen: Kirsten Jens Datter, Kirsten Jensdatter
28/04 1826: Fødsel i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:328
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1826 - 5
Aar og Datum
Den 28.de April
Barnets fulde Navn
Hans --------------- Haastrup
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjemmedøbt Den 29.de April. Fremstillet i Kirken Den 17. Septemb
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Peder Hansen i Haastrup og Hustru Kirsten Jens Datter
Fadderne
Gaardmand Hans Krings Datter ............ Gaardmand Søren Abrahamsen i Haastrup, Ungkarl Poul ..... og Jens (Som ved Poul)i Haastrup og Gaardmand Christen Frederiksen i Haastrup.
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Fol. 387 No. 42
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Kirsten Jensdatter
Peder Hansen hos Fam. Jørgen Jørgensen & Ane Dorthea Pedersdatter
01/02 1855: FT i 93, 1 Gaard, Vester Nebel Sogn, Vejle Amt Brusk Herred

Reg.Id.:327
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Kirstine Udesdatter
Jørgen Jørgensen, 56, gift, Starup, Gaardmand, // (Lutteraner)
Ane Dortha Pedersdatter, 34, gift, Smidstrup, Hans (Hustru/Kone?), //
Jørgen Peder Jørgensen, 5, ugift, Nebel, Deres Børn, //
Kirstine Marie Jørgensen, 2, ugift, // (Nebel) Deres Børn, //
Karen Mikkelsen, 15, Ugift, Alminde, TjenestePige, //
Jens Therkildsen - Hans Jensen, Hans Bendictsen - Bendict Hansen og Barbara Pedersdatter -gårde i Andkær
01/05 1770: Artikel i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:326
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Underrubrik (Under-overskrift)
To-tre gårde i Andkær, hvis ejere og familier blev flettet sammen igennem lidt mere end hundrede år fra midt i 1700-årene til Februar 1846.
Indledning / Forord
Jens Therkildsen med tilnavnet Bundgaard ejede gården Tidsville fra maj 1770. Efter ham overager han søn Therkild Jensen gården.

To halvgårde, Vesterbygaard og Skovgaard, var frem til 1792 de eneste gårde i Andkær, som ikke var selvejer-gårde

Vesterbygaard blev efter Hans Bendictsøn overtaget først af sønnen Bendict Hansen (1716-49) og derefter sønne-sønnen Hans Bendictsen (1753-97), som fra 1792 ejede gården.

Hans Bendictsens enke Barbara Pedersdatter (1762-1834), giftede kort efter Hans død med Hans Jensen (1768-01.02.1846), en søn af Jens Therkildsen Bundgaard på nabogården. Hans Jensens søn Hans Hansen f. 1798 overtager gården til han dør 2 uger efter hans far den14.02.1846.

Skovgaarden blev overtaget efter faderen og efterfølgende ejet af Jens Thomsen med tilnavnet Skovgaard (i Kirkeb.: Schougaard).

Fam. Anders Christensen & Barbara Kirstine Pedersdatters gård i Gårslev, Rands
00/00 1856: Artikel i Rands, Gaarslev Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:325
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Underrubrik (Under-overskrift)
Anders Christensen og Barbara Pedersdatters "Enghavegård" i Gaarslev Sogn, Rands.
Indledning / Forord
Efter Anders Christensens død 1861 drives gården af Barbara indtil 1868, hvor hun giftede sig med den 14 år yngre Søren Peder Jensen. Anders og Barbaras datter Kirstine og hendes mand overtog gården efter hendes forældre indtil 1931.
Fam. Anders Christensen & Barbara Kirstine Pedersdatter
01/02 1860: FT i en gaard, 1, Gaarslev Sogn Rans Bye, Gaarslev, Holmans, Vejle

Reg.Id.:324
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Barbara Kirstine Pedersdatter
Anders Christensen, 42, Gift, Gaardmand. Huusfader, Smidstrup Sogn Veile Amt
Barbara Pedersen, 32, Gift, Hans Kone, Smidstrup Sogn Veile Amt,
Christen Madsen Andersen, 10,, Ugift, deres børn, Smidstrup Sogn Veile Amt,
Jørgen Andersen, 5, Ugift, deres børn, Smidstrup Sogn Veile Amt,
Kirstine Andersen, 3, Ugift, deres børn, Gaarslef Sogn Veile Amt,
Maren Andersen, 1, Ugift, deres børn, Gaarslef Sogn Veile Amt,
Mathies Poulsen, 52, Ugift, Tjenestefolk, Abild Sogn i Slesvig,
Johanne Nielsen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Veilbye S. Veile Amt,
Kirstine Mikkelsen, 15, Ugift, Tjenestefolk, Her i sognet,
Fam. Anders Christensen & Barbara Kirstine Pedersdatter
01/02 1855: FT i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:323
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Barbara Kirstine Pederdatter
Anders Christensen, 35, gift, ... i ..., Gaardmand Huusfader
Barbara Kirstine Pedersen, 27, dO (gift), .. i Sognet, Hans Hustru
Chisten Madsen Andersen, 5, Ugift, .. i Sognet Deres børn
Udøbt Drengebarn, 1, Ugift, .. i Sognet, Deres Børn
Morten Jørgensen, 25, Nim Sogn Skanderborg Amt, Tjenestefolk
Magdalene Boesen, 26, Ugift, (Hoven/Hover?) Sogn Vejle Amt, Tjenestefolk
Fam. Kirstine Udesdatter og Peder Hansen
01/02 1855: FT i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:322
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Peder Hansen
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Kirstine Udesdatter, 50, gift, Ullerup Sogn Vejle Amt, Aftægtskone ..... egen Huusholdning, Hendes mand, som er gjort Umyndig opholder sig i Nebel Sogn Vejle Amt.
Pant-stiller Frandsen, Niels Peter. -haver Anders Christensen
11/07 1858: Skøde & Pant i Haastrup, Haastrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:321
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Skøde- og panteprotokol, Elbo -Brusk-Holmans Herredsfoged
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Folie (Side)
Fol. 196 (Haastrup By)
Pantstiller
Frandsen, Niels Peter, Huusmand og Murer
Panthaver
Anders Christensen, Haastrup
Documentets Udstedelse og Tinglæsnings Datum
11 Juli / 14 Juli 1858
Pantsætningens Gjenstand
Ind-, ..bo og Besætning
Sum
2000 Rdl
Pantebog Nr. / Folie
16 / 866
Folie i Realregistret
(tom)
Udslettelse
22/1 1868
Anm.
1 Pr
Tilføjelse: Andre personnavne på personer i reg. og personer som berørers direkte af dette.
Anders Chr. g.m. Barbara Kirstine Pedersdatter
Pant-stiller Larsen, Peter og -haver Anders Christensen
11/07 1858: Skøde & Pant i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:320
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Skøde- og panteprotokol, Elbo -Brusk-Holmans Herredsfoged
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Folie (Side)
Fol. 196 (Haastrup By)
Pantstiller
Larsen, Peter, .....kær
Panthaver
Anders Christensen, Haastrup
Documentets Udstedelse og Tinglæsnings Datum
11 Juli / 14 Juli 1858
Pantsætningens Gjenstand
Ind-, ..bo og Besætning
Sum
2000 Rdl
Pantebog Nr. / Folie
16 / 866
Folie i Realregistret
(tom)
Udslettelse
22/1 1868
Anm.
1 Pr
Tilføjelse: Andre personnavne på personer i reg. og personer som berørers direkte af dette.
Anders Chr. g.m. Barbara Kirstine Pedersdatter.
Pant-stiller Anders Christensen og -haver Peder Hansen
29/10 1850: Skøde & Pant i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:319
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Skøde- og panteprotokol, Elbo -Brusk-Holmans Herredsfoged
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Folie (Side)
196 (Haastrup By)
Pantstiller
Christensen, Anders
Panthaver
Peder Hansen i Haastrup
Documentets Udstedelse og Tinglæsnings Datum
29 Okt. / 6. Nov. 1850
Pantsætningens Gjenstand
(Grd?), ... og Besætning
Sum
2400 Rdl
Pantebog Nr. / Folie
14 / 25
Folie i Realregistret
(tom)
Anm.
(Pr.?) ..... 1150 Rdl.
Tilføjelse: Andre personnavne på personer i reg. og personer som berørers direkte af dette.
Kirstine Udesdatter, Barbara Kirstine Pedersdatter, Anders Christensen
Peder Hansen fraværende hos datteren Barbera Kirstine og pt. hos datteren Ane Dorthea
01/02 1850: FT i Vester Nebel Sogn og Smidstrup Sogn, Veje Amt

Reg.Id.:318
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Peder Hansen er ved FT 1850 reg. 2 steder:
i Smidstrup på hans gård hos datteren (Fam. Anders Christensen, 30 & Barbra Kirstine Pedersdatter, 22)
(Peder Hansen, 58, Gift, Aftægtsmand, der af Huusfaderen forsørges. Fraværende, Gauerslund S..)
og i Vester Nebel, Fam. Ane Dorthea Pedersdatter & Jørgen Jørgensen
Hans hstru Kirsine Udesdatter er sammen med den yngst søn Niels Udesen Pedersen reg. i Smidstrup i et hus:
(Fam. Kirstine Udesdatter, 54, Gift)
Peder Hansen hos Fam. Ane Dorthea Pedersdatter & Jørgen Jørgensen
01/02 1850: FT i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:317
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Ane Dorthea Pedersdatter, Peder Hansen g.m. Kirstine Udesdatter. Hans søn Hans Pedersen. Hans datter, hos hvem han også er reg. Barbara Kirstine Pedersdatter g.m. Anders Christensen, som har købt hans gård i Haastrup.
Jørgen Jørgensen, 47, Gift, Gaardmand, Huusfader, Starup S[ogn],
Ane Dorthea Pedersen, 28, Gift, hans Kone, Smidstrup, Veile Amt
Peder Hansen, 60, Gift, Konens Fader, opholder sig der p.t., Gaurslund, Veile Amt
Maren Mortensen, 44, Ugift, Tjenestepige, Bekke, Ribe Amt
Peder Hansen og gården i Haastrup
00/00 1846: Noteblok i Haastrup, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:316
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Preben Mikkelsen: Smidstrup II. Udg. 1997 af Børkop Lokalhist.
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Reg. Slægts Navne
Peder Hansen, Kirstine Udesdatter, Barbara Kirstine Pedersdatter
Fam. Hans Bendictsen & Barbara Pedersdatter
02/07 1784: Vielse i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:299
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Fredagen Den 2. ditto (*Juli) ng Karl Hans Bendictsen af Andkiør og Pigen Barbara Peders Datter ag Gauerslund Copulerede.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Barbara Pedersdatter
Fam. Ude Nielsen & Karen Isaksdatter
13/01 1780: Vielse i Igum, Ullerup Landsogn, Trinitatis Sogn, Frederecia, Vejle Amt

Reg.Id.:295
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
... ... Ung Karl Ude Nielsen af Tavlov Sogn og Pigen Karen Isaks Datter i Igum, som agter at ......... til Alters ............. Igon Den 13. Janu: 1780 Hans Hansen fra ..ierbach (Hans Nielsen Gaarmd fra Marstal?)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Karen Isaksdatter
21/12 1784: Fødsel i Frederecia Trnitatis Sogn med Ullerup Landsogn, Vejle Amt

Reg.Id.:294
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Ude Nielsen og Karen Isaks Datter .. Søn navnl. Niels baaren af Hans Nielsens Hustru ... ..... ..... Ude Pedersens Hustru Maren Christens Datter, Niels Jensen, Jens Nielsen paa .......
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Karen Isaksdatter, Niels Udesen
Den Dansk-Svenske Krig 14-03-1808 - 10-12-1809
14/03 1808: Notesblok i Danmark-Norge og Sverige

Reg.Id.:293
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Reg. Slægts Navne
Danmark-Norge angreb Sverige, der var allieret med Storbritannie
Freden i Kiel hvor Danmark tvinges til at afstå Norge til svenskerne.
14/01 1814: Artikel i Norge og Sverige, Danmark, Europa

Reg.Id.:292
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Reg. Slægts Navne
Freden i Kiel afslutter i 1814 Napoleonskrigene for Danmarks del
05/06 1796: Fødsel i Frederecia Trnitatis Sogn med Ullerup Landsogn, Vejle Amt

Reg.Id.:291
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Ude Nielsen og Karen Isaks Datter .. Datter navnl. Kirstine baaret af Christen Poulsens Hustru, fadderne Hans Pedersens Hustru, Maren Anders Datter, Niels Jensen, Jens Hansen, Hans Hansen.

Igom Den. 5. Juni (* 1796

Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Karen Isaksdatter, Kirstine Udesdatter, Kirstine Udesen
Fam. Ude Nielsen & Karen Isaksdatter
01/02 1787: FT i Ullerup Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:290
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Ude Nielsen, M, 44, 1743, Gift, Ullerup Sogn, Hosbonde
Karn Isaksdatter ? Karen Isaksdatter, K, 30, 1757, Gift, Ullerup Sogn, Madmoder
Niels Udesen, M, 5, 1782, Ugift,, Ullerup Sogn, deres Børn
Birte Marie Udesdatter, K, 2, Ullerup Sogn, deres Børn
Christen Hansen, M, 36, 1751, Gift, Ullerup Sogn, Tjeneste Karl, Huusmand
Mette Mickelsdatter, K, 17, Ugift, Ullerup Sogn, Tjeneste Pige
18. Balt. 4. Comp. på Kronborg Slot, Vester Fløj 3. Etage
01/02 1880: FT i Kronborg Slot, Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg, Frederiksborg

Reg.Id.:289
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD - Dansk Demografisk Database FT-1880, C4988
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Navn:, Alder:, Civilstand:, Stilling i husstanden:, Erhverv:, Fødested:
Villiam Emanuel Ebert, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Theodor Madsen, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Birkerød Sogn Frederiksborg Amt
Frederik Theodor Seyfarth?, 21, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Haderslev Slesvig
August Andersen, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Roskilde
Anders Andersen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Helsinge Sogn Frederiksborg Amt
Hans Jørgensen, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Græsted Sogn Frederiksborg Amt
Peter Elias Rasmussen, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Lyngby Sogn Københavns Amt
Lars Poulsen, 25, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Tikøb Sogn Frederiksborg Amt
Peder Jensen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Birkerød Sogn Frederiksborg Amt
Lauritz Jørgensen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Lars Hansen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt
Hans Christian Olsen, 24, Gift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Gyrstinge Sogn Sorø Amt
Hans Peder Rasmussen, 24, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Peder John Christensen, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Taastrup Sogn Københavns Amt
Jens Søren Pedersen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Grønholt Sogn Frederiksborg Amt
Niels Pedersen, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Syv? Sogn Københavns Amt
Peder Jensen, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Hørlunde Sogn Frederiksborg Amt
Harald Oluf Martin Christensen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Herstedvester Sogn Københavns Amt
Jørgen Frederik Andersen, 24, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Søllerød Sogn Københavns Amt
Lars Peter Olsen, 19, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Krogstrup Sogn Frederiksborg Amt
Hermann Rudolph Herring, 25, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Lars Larsen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Karlebo Sogn Frederiksborg Amt
Hans Peter Davidsen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Maarum Sogn Frederiksborg Amt
Jens Peder Jensen, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Gentofte Sogn Københavns Amt
Lauritz Christian Mortensen, 23, Gift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Lars Peter Jensen, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Lillerød Sogn Frederiksborg Amt
Søren Martin Jensen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Stillinge? Sogn Sorø Amt
Johan Julius Franklin Torp, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Vilhelm Christian Nielsen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Ole Larsen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Haudrup Sogn Københavns Amt
Rodolph Madsen, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Birkerød Sogn Frederiksborg Amt
Lars Jacobsen, 24, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Thorslunde Sogn Københavns Amt
Else Kirstine Olander f. Jensen
29/10 1933: Død i København

Reg.Id.:288
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Nr. 4725 (R.Nr. 5356)
Fulde navn: f. Jensen Else Kirstine Olander, Gift, Fødselsdag og -aar: 1/4 1907. Fødested: Kbhavn
Stilling g.m. Fabriksarbejder
Bopæl Asger Ryesgade 2
Dødsdag 29 - 10 Alder 26
Dødssted Blegd. Hosp.
Dødsaarsag Mutoxi(catio?) Indført i Absalon Sogns Kirkebog
Begravet den 3 - 11 fra Sdr. Kapel kl. 2
paa Vestre Kirkegaard. Papirer ...
Gravst III - 22 - 58/59 I K bl.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Else Kirstine Jensen. (* Lungebetændelse)
08/01 1870: Fødsel i Farum Mark, Farum Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:287
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1870 - 1
Aar og Datum
Den 8. Januar 1870
Barnets fulde Navn
Ane Kirstine Larsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Krken d 13.de Marts 1870
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Huusmand Carl Larsen og Hustru Martha Lene Jensen paa Farum Mark
Fadderne
Idsidder Frederi(k?) Nielsen Hustru af Farum Pigen Maren Kirstine Olsen, idm. Indr. Frederik Nielsen, idm. Hmd Christen Ludvigsen, idm.
Anmærkninger
Moderen 33 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
(* idm.: samme sted)
23/01 1867: Fødsel i Skenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:286
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1867 - 2
Aar og Datum
1867 Den 23.de Januar
Barnets fulde Navn
Jørgen Jensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
1867 Den 18.de April døbt i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Afbygger Jens Villumsen og Else Kristine Pedersen i Skenkelsø
Fadderne
Afbygger Kristoffer Larsens Hustru ..... Kr. Larsen, Hmd. Anders Larsen, Hmd. Peder Pedersen. Alle af Skenkelsø
Anmærkninger
Moderen 33 Aar gl.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
(* afbygger: mindre landbruger, hvis ejendom er udskilt fra en gård. Gyldendals)
24/02 1886: Fødsel i Ystad, Sverige

Reg.Id.:285
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
År 1886 (åttisex) den 24 Febuari födder i Ystad Sads førsamling i Malmöhus län gossebarnet Martin Edvin.
Fadrens navn och yrke; Johan Edvard Olander, cigararbet.; fødd den 27/5 år 1852
Modrens navn och yrke: Thilda Charlotta Svensson, h. h.; fødd den 24/1 år 1860
Forädrarnes kyrkosskrifnings - eller antechningsart: Ystads stads församling i Malmöhus län.
Forädrarnes bostadi sistuänenda församling N.=496S,
Barnet döpt den 28 Mars 1886 af församlingens pastor

ovenstående Martin Edvin Olander är konfirmarad här städs den 4´April 1901 år 1901.
03/06 1854: Fødsel i Hørsholm Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:284
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1847 - 1892 F (Online-side: 223)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1854 - 162
Aar og Datum
1854 Den 3.de Juni
Barnets fulde Navn
Ane Cirstine Hansen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken Den 3.de September 1854
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Indsidder i Vallerød Hans Christian Bentsen og Hustru Margrethe Larsen 30 Aar
Fadderne
Moderen og Pige Ellen Christine Larsen fra Langstrup. Indsidder Lars Poulsen og Tjenestekarl Jens Larsen. Begge af Langstrup, forh. Gaardkarl Niels Nielsen i Vallerød.
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Liste (V?) 238
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
En indsidder: en person, som var i tjeneste hos en gårdmand eller husmand og lejede et – ikke selvstændigt – hus af ham. (wiki)
07/09 1856: Fødsel i Kgl. Fødselsstiftelse, København

Reg.Id.:283
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB 1843 - 1859 Fol. 397 (Online-side: 401
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Numre
Børnnes: 435
Mødrenes: 442
Børnenes
Fødselsdag: 7. September 1856
Daabsdag: 9 Sepember 1856
Navne
Drengenes: Lauritz Christian Mortensen
Pigernes:
Anmærkninger om forældrene, om børnene ...:
Steen Olander, Horsens, Dk.