Aksel Harry Bernhardt Sinding-Olsen (f. Sinding Olsen 1900 - 1957) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Aksel Harry Bernhardt Sinding-Olsen (f. Sinding Olsen 1900 - 1957)


Der blev fundet 6 registrering(er) vedr. Aksel Harry Bernhardt Sinding-Olsen (f. Sinding Olsen 1900 - 1957).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Aksel Harry Bernhardt Sinding-Olsen (f. Sinding Olsen 1900 - 1957) blev født 28/08 1900. De er alle fra barndoms-familien.

28/08 1900: Fødsel i Viborg Domsogn, Viborg Amt

Reg.Id.:541
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 29
Fødselsaar og Datum
1900 29 August
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Vudalslund Skovfogedbolig.
Barnets fulde Navn.
Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen [Se registrantens tilf.]
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Mejerist Ferdinand Valdemar Olsen og Hustru Birgitte Kirstine Pedersen 26 Aar
Daabsdagen
17 Marts 1901
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Helligkorskirken i Kjøbenhavn
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[tom]
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Noteret i Helligkors kirken Kirkebog i Kjøbenhavn, som forso. elles ...: g. der efter Skr. af 21/12/1900
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen [Bindestreg med både en anden pen og håndskrift. Tilføjet:] iflg. kgl Bevilling af 31/1 45
Aksel Harry Bernhardt Sinding-Olsen (f. Sinding Olsen 1900 - 1957)
17/03 1901: Dåb i Helligkors sogn, København (Staden)

Reg.Id.:542
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 275
Fødselsaar og Datum
[Se tilføj.]
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Domsognet i Viborg
Barnets fulde Navn.
Aksel Bernhard [overstreget: Sinding Olsen] Sinding-Olsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Olsen Ferdinand Valdemar Mejerist og Hustru Birgitte Kirstin Pedersen
Daabsdagen
[Se tilføj.]
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Pastor Iforsen i Kirken
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fyrbøder Niels Peter Petersen Ryesgade 53,3 Pigen Betty Sæholander Trepkasgade 3,1 Forældrene
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

II Møller _ Barnet maa anses fødebyhjemsteds berettiget i Københavns Kommune, idet Faderen havde Forsørgelsens ret paa Barnet Fødselsdag i [Stengade?] 3, 4 sal - A47 /i70/1900. Fram. Viborg Domsogn. Til flyttede [Stengade] 3,4 Viede 23/6 1900 i Vartov Kirke, Kbhavn.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
 • 1900 29. August Navnerettelse til Sinding-Olsen iflg. kgl. Bevilling af 31 Januar 1945. T.5468
 • 17 Marts 1901 Daaben er meldt til Viborg Dmsogn og Kbhavns magistrat 13/3 1901
Fam. Valborg Christiane (f. Jensen 1901) og Aksel Harry Bernhardt Sinding-Olsen
22/05 1925: Vielse i Brønshøj Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:540
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 24
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ungkarl, Ingeniørassistent Aksel Harry Bernhardt Sinding-Olsen. Nydamsvej 1 II. f. 29-8-1900 i Viborg d. 17-3-1901 i Helligkors Kirke Kbh. S. af Mejerist Ferdinand Valdemar Olsen og Hstr. Birgitte Kirstine f. Pedersen.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ugift Ekspedetrice Valborg Christiane Jensen Dortheavej 58 I f. 23-12-1901 i Kbhavn. d. 24-1-1902 o St. Mathæus Kirke. D. af Bryggeriarbejder Jørgen Jensen og Hstr. Ane Kirstine f. Larsen. Ny Carlsbergvej 85 3
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Parets Fædre.
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
a. 1-5-25. b. 3-5-25. Mag. medd. afs. 4-5-25
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1925 22de Maj Brønshø
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
Pastor C Jespersen I Kirken.
Anmærkninger

(Her anføres eventuel Erklæring om, i hvilken Tro Børnene skulle opdrages, hvilken er klæring underskrives i Bogen.)

Kbh. Mag. Att. af 24-4-25. _ x Kongelig Bevilling 31-1-1945 til at føre Familienavne med Sinding-Olsen.
Fam Sinding-Olsen og enkemand Jørgen Jensen
05/11 1940: Folketælling i Svenstrupvej 8, Værløse, København (Staden)

Reg.Id.:539
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger
 • Han er her logerende hos datteren Valborg og hendes ægtefælle Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen samt deres børn.
 • Se FT 1940 hos Fam. Ester Marie og Valdemar Peter Larsen i Alsønderup.
 • OBS! [ ] er sat i stedet for do-tegnet "//".
Husstanden / Familien udfyldte selv en del af skemaet så det var fældende for optællingsdagen den 5. novenber 1940.

Kolonner / Rubrikker:

 • Rubrik 1: Her anføres: 1) samtlige personer, der Natten mellem den 4. og 5. November har haft ophold på Tællingsstedet,
  samt 2) de Personer, der er midlertidig fraværende paa Tællingsdagen.
  (Se iøvrigt Skemaets Forside.)
  Ved Børn endnu uden Navn sættes "Dreng" eller "Pige". | Efternavn. Samtlige Fornavne (i rigtig Rækkefølge; det sædvænlige Fornavn understreges)
 • Rubrik 2: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig nærværende d. v. s.
  har fast Bopæl andetsteds (er optaget under en anden Adresse i Folkeregistret), anføres her den faste Bopæls Adresse (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i denne; for Udlændinge dog kun Landets Navn).
 • Rubrik 3: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig fraværende d. v. s.
  har fast Bopæl paa Tællingsstedet (er optaget under denne Adresse i Folkeregistret), med den 5. Novenber ikke er til stede paa Tællingsstedet, anføres her "Fraværende" og Adressen på det midlertidige Opholdssted (ved Ophold i Udlandet anføres kun Landets Navn).
 • Rubrik 4: Køn Mand (M) Kvinde (K)
 • Rubrik 5: Fødselsdata | Fødseldag Fødsels-aar
 • Rubrik 6: Fødested.
  Der angives: København, Frederiksberg, Købstaden eller Sognets og Amtets Navn, event. Stedets Postadresse. For Personer født i Udlandet skrives vedkommende Lands Navn (f. Eks. Island, Sverige. U. S. A. o, s. v*).
 • Rubrik 7: Statsborgerforhold.
  Personer, der har dansk Indfødsret, skriver "Dansk". Andre anfører her Navnet paa det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, U.S.A* o. s- v.) Statsløse anfører „statsløs" og angiver tillige det Land, hvori de tidligere har haft Statsborgerret (f. Eks. "statsløs, tidl. Rusland").
 • Rubrik 8: Ægteskabebelig Stilling.
  Ugift (U) Gift (G) Enkemand eller Enke (E) Separeret (S) Fraskilt (F)
 • Rubrik 9: Dato for det nuværende Ægteskabs Indgaaelse.
  NB.! Rubrikken udfyldes ikke af Enkemænd, Enker, Separerede eller Fraskilte
 • Rubrik 10: Stilling i Familien.
  Husfader, Husmoder, Barn, Plejebarn, Slægtning o. l., Husassistent Pensionær, Logerende.
 • Rubrik 11: Erhverv, Forretning, Næringsvej;
  ogsaa Husmoderens og Børnenes særlige Erhverv.
  Hvis nogen har flere ehverv, anføres disse. Hovederhvervet først.
  Der gives nøjagtig Oplysning om Stillingen indenfor Faget, (Gaardejer, Husmand, Bankdirektør, Smedemester,Manufakturmedhjælper,Skrædersvend,Murerarbejdsmand, Arbejdsdreng, Bud o. s. v.).
  Arbejdsmænd giver nøjagtig Beskrivelse: Landarbejder, Savværksarbejder, Skovarb,, Jord- og Betonarb., Bryugeriarb. o. s. v.
  For Landbrugets Medhjælpere angives den særlige Beskæftigelse: Forkarf,StaldkBrllSuikcpige1Husgerntngo.a*v*
  Forhenværende Næringsdrivende m. v. sætter et "Fhv" foran tidligere Livsstilting.
  Lever man hovedsagelig af Formue, Aldersrente m. v. anføres dette.
  Arbejdsløse og Personer, der hovedsagelig lever af Kommunehjæip m. v. anfører dette, men giver tillige Oplysning om deres egentlige Erhverv.
  ( Tal tilføjet af myndighed. (Kr.?))
 • Rubrik 12: Virksomhedens (Branchens) Art
  (f. Eks. Skibsværft. Cyklereparation. Handel med Korn og Foderstoffer. Savværk o. s. v.).
  Udfyldes af saavel selvstændige som ansatte.
  For Virksomheder med flere erhvervsgrene (Brancher) anføres Arten af den Bedriftsafdeling. hvor man for Tiden er beskæftiget (Manufakturlager, Kulfirmas Havneplads. Restaurant, Burmeister å Wains Støberier o. s. v.).
  Personer, der for Tiden er arbejdsløse, giver Oplysning om dan Virksomhed. hvor de sidst har været beskæftiget.
 • Rubrik 13: Besvares kun af Hustruen og hjemtneboende Børn over 14 Aar
  Hjælper De Familieoverhovedet i dennes Erhverv?
  (Anfør saa godt som muligt Oplysning om Beskæftigelsens Art: "Passer Butikken*, "Hjælper paa Værkstedet" eller for Landbruget: "Hjælper ved Malkning". "Ved Markarbejde", "Ved Tærskning" o. I.)
  NB! Saafremt den paagældende har selvstændig Stilling som Svend, Karl, Fodermester, Ekspedient, Husassistent o. s. v. skal dette være anført i Rubrik 11.
 • Rubrik 14: Besvares kan af hjemmeboende Døtre over 14 Aar
  Hjælper De ved den daglige Husgerning i Hjemmet? Ja el. Nej

Første linie: Adressen (Gade/vej, Husnummer o.s.v.)

Efterføggende linjer: husstandens medlemmer (Afskrift fra kilden). Brug af rubrik-nr. henviser til listen ovenfor.
 • Jensen, Jørgen; ; fraværende Alsønderup.; M; 23/1; 1867; Hjørlunde, Frederiksborg A.; dansk; E; Logerende; Rentier;
 • Olsen, Aksel Harry Bernhard Sinding; ; ; M; 28/8; 1900; Viborg; // [dansk] ; G; [Nuværende ægteskab] 22-5-25; Husfader; Ingeniørassistent; Nordisk Kabel & Traad fabrikken Kabelværksted, Elektroteknisk Laboratorium;
 • [Olsen] Valborg Christiane; ; ; K; 23/12; 1901; København; // [dansk] ; G; 22-5-25; Husmoder
 • [Olsen] Kai Sinding; M; 14/9; 1927; Frederiksberg; [dansk]; U; Barn
 • [Olsen] Jørgen Sinding; ; ; M; 16/8; 1931; København; [dansk]; U; [barn];
Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen (1900-1957)
28/07 1957: Død i Advendt Sogn, København

Reg.Id.:543
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 18
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1957 28. juli Lienz von Hiblersstrafse 5 Østrig
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

1957 17. august Fra Brønshøj Kirke til Vestre Kirkegaard
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Gift, prokuterist, Svenstrupvej 8. født i Viborg Domsogn 1900-29.august søn af mejerist Ferdinand Valdemar Olsen og hustru Birgitte Kirstine f. Pedersen. Efterlevende ægtefælle: Valborg Christiane Jensen.
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
56 år
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
Pastor Hamann
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

[tom]
Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen (1900-1957) - Begravelse
17/08 1957: Død i Brønshøj Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:544
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1957 28nde Juli Læux Østrig
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

1957 17de August fra Brønshøj Kirke til Vesterkirkegaard
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Aksel Harry Bernhard Sinding-Olsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Prokurist. Svenstrupvej 8. født 29.8.1900 i Viborg Søn af Mejerist Ferdinand Valdemar Olsen og Hustru Birgitte Kirstine Pedersen. Efterl Ægtefælle Valborg Christiane Jensen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
56 Aar
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
Hamann
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

[tom]
Steen Olander, Horsens, Dk.